Програма „Европа” на Столична община стартира за петнадесета поредна година. През 2023 г. водещият й принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Одобрени са четири приоритетни области като тяхното финансиране е по 125 000 лв. за всяка, а общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 500 000 лв. С приоритетните области, одобрените от Столичния общински съвет, може да се запознаете ТУК.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 01.02.2023 г. до 17:00 ч. на 06.03.2023 г. Проектните предложения се подават само и единствено по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа” www.evropa-so.bg. Изпълнението на финансираните инициативи следва да е с продължителност от пет месеца и да приключи не по-късно от 15.11.2023 г.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа” 2023 по всяка от четирите приоритетни области, са достъпни в раздел „Кандидатствай тук”. Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

Информационни дни, по време на които ще бъдат направени разяснения, свързани с процедурата, както и относно документите за кандидатстване, ще се проведат не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения.

Допълнителна информация относно датите и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа”, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Екипът на Програма „Европа” е на разположение за консултации като въпросите следва да се задават в електронен формат чрез формата за контакт на страницата на Програма „Европа” (рубрика „Кандидатствай тук”– „Въпроси”) до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване.

Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа”, г-жа Екатерина Йорданова, изразява своята надежда и увереност, че и този път ще бъдат представени стойностни проекти, които да отговарят на високите критерии, които Програма „Европа” е наложила през годините. „От участниците очакваме да покажат професионализъм, както и да бъдат нестандартни и креативни в разработването и представянето на своите проекти, насочени към развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество. Вярвам, че ще получим предложения, които ще затвърдят позицията на София сред европейските градове, прилагащи най-съвременните модели за диалог и взаимодействие между активните обществени играчи, а именно - граждани, обществени организации и местна власт. От свое име и от името на членовете на Програмния съвет на Програма „Европа”, бих искала да пожелая на всички кандидати: „Бъдете смели и иновативни! Успех!”.  

Програма "Европа" набира оферти за извършване на последваща оценка (EX-POST) на Програма „Европа" на Столична община и осъществяване на одит по проектите, реализирани по Програма „Европа" 2022.

Целта е изготвянето на последваща (ex-post) оценка на Програма „Европа" 2022 и одит на финансираните и изпълнени 34 проекта от бюджета на Столична община.

Последващата (ex-post) оценка на Програма „Европа" 2022 има за цел да изследва степента на използване на ресурсите, резултатността и ефективността от изпълнените проекти, социално-икономическото въздействие и неговото въздействие върху местната власт и гражданското общество в София.

Офертите следва да се представят до 13 февруари 2023 г., 17:00 ч., подписани, по имейл на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Пълната информация може да откриете в Техническото задание - ТУК.

Столичният общински съвет (СОС) одобри с Решение № 964/15.12.2022 г. предложените от Програмния съвет на Програма „Европа“ приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата за 2023 г.

Програма „Европа“ ще се реализира за петнадесета поредна година, като Програмата е добре познавана и очаквана от гражданския сектор в столицата. Одобреното финансиране за всяка от четирите приоритетни области е по 125 000 лв., като общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 500 000 лв. Прогнозният график определя кандидатстването да се осъществи от 01.02.2023 г. до 06.03.2023 г. Проектните предложения ще се подават само по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа“. Изпълнението на проектите следва да се планира с продължителност от пет месеца, не по-късно от 15.11.2023 г.

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата и документите за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на интернет страницата на Програма „Европа“, както и в раздел „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет и Столична община.

Одобрените четири приоритетни области, по които ще се набират проектни предложения, са разработени въз основа на правилата на Програмата, основните цели и водещите инициативи в заявените приоритети на глобално ниво, от Европейската комисия (ЕК), и от Столична община, а именно Целите на ООН за устойчиво развитие, Зелената сделка, Новия Европейски Баухаус, Механизма на ЕК за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход, Европейския стълб на социалните права, Европейската стратегия за младежта 2019-2027 г., Стратегията за равенство между половете на ЕК 2020-2025, Европейските младежки цели, приети по време на председателството на България на Съвета на Европейския съюз; Визия за развитие на София, Стратегията за дигитална трансформация на София „Платформа за интелигентен растеж“, Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София - град на младите и активните“, Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 г., както и необходимостта от подкрепа на гражданския сектор в столицата след хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията на Украйна.

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • въвеждане и популяризиране на иновативни добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, повишаване на медийната грамотност, насърчаване на здравословен начин на живот за всички, и повишаване на икономическата грамотност (вкл. с оглед процедурата по приемане на България в еврозоната);

 • усъвършенстване на механизмите за осъществяване на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха и към повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;

 • мотивиране на взаимоотношенията между местната власт и гражданския сектор за съвместни инициативи и въвеждане на иновативни добри практики и решения с цел постигане на положителен ефект от целите на „Зелената сделка“ върху обществения живот, освен върху екологията.

Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • подкрепа за създаването на иновативни и устойчиви общински политики, модели и решения за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града;

 • развиване и прилагане на иновативни дейности и решения за постигане на равенство между половете и за премахване на насилието;

 • прилагане на иновативни решения за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма вкл. създаване и изпробване на иновативни решения, които развиват общности в партньорство с местната власт, обединени около обща кауза в полза на решаване на обществен проблем, причинен от хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията на Украйна и/или развиване на мрежи от общности, често пъти враждуващи по между си, но обединени около кауза или решение, което противодейства на разделението и омразата.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения насочени към:

 • насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и маргинализираните групи и в частност за осъществяване на дейности, насочени към развитие на основни дигитални умения, дигиталното образование и свързаност, отбелязване на Европейската година на уменията;
 • насърчаване на предприемачеството и развитие на нови модели на взаимодействие между местната власт, обществени организации, граждани и бизнес при внедряване на иновативни технологични решения в градска среда;

 • насърчаване на иновативни инициативи, свързани с развитието на по-високи цифрови и индустриални умения, които да откроят връзката на „Зелената сделка“ с дигиталната трансформация и социалната справедливост;

 • подпомагане трансформацията на съществуващи граждански организации към по-устойчиви дигитални модели на функциониране и подкрепяне на разширяването на дейността им онлайн чрез адаптиране на иновативни модели на предоставяне на услуги, както и трансформация на дейността в съответствие с новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите.

Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • подпомагане дигиталната трансформация на туристическия бранш и насърчаване на иновативни методи и решения за представяне на туристически продукти.

 • представяне и популяризиране чрез добри европейски и иновативни практики на столицата ни като притегателен исторически, културен и туристически център от партньорите в проекта;

 • насърчаване на устойчиво партньорство между структурите на местната власт и туристическия сектор за иновативни инициативи, свързани с развиване на туризма;

 • изграждане на устойчиви национални, регионални, европейски и глобални партньорства и мрежи в сферата на туризма;

 • насърчаване на иновативно и дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата и създаване на дигитални продукти, представящи не особено популярни туристически обекти, но не по-малко значими в исторически и културен аспект;

 

 

Страница 1 от 115

Go to top