ПРАВИЛА ЗА РАБОТА


ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАПриети с Решение №759 на Столичен общински съвет от 11.12.2008 г.

 и изменени и допълнени с Решение №95 на СОС от 28.02.2013 г.
Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Настоящите правила уреждат правилата и условията за реализация на Програма „Европа на Столична община и Столичен общински съвет. Тази програма подпомага гражданското общество в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на Република България в ЕС като:


1. Подкрепя и стимулира развитието на значими за Столична община дейности и проекти;

2. Насърчава реализацията на качествени проекти, следвайки принципите на равнопоставеност на кандидатите, обективност, прозрачност и конкурсно начало.


Чл. 2. Програмата подпомага и развива инициативите, свързани с членството в ЕС и развитието на гражданското общество, които се реализират на територията на Столична община и отделни нейни райони.


Чл. 3. Тези правила уреждат също създаването, състава, функциите, правата и задължението на Програмния съвет и Координатора на Програмата.


Раздел II


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА


Чл. 4. Програмата има за цел да подпомага развитието на гражданското общество и подкрепя проекти, целящи:


1. създаване и осигуряване на достъп до добри практики, свързани с членството на Република България в ЕС;

2. взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при създаването, прилагането и популяризирането на политики, насочени към развитие на местната общност;

3. засилване на гражданското участие и контрол в процеса на вземане на решения и осъществяването на общински практики, политики и институции;

4. застъпничество за обществен интерес;

5. увеличаване на информираността на местната общност по важни за развитието на общината въпроси;

6. предизвикване на публичен дебат по въпроси от обществен интерес.

7. постигането на комуникационни приоритети на Столична община.


Чл. 5. Програмата насърчава реализацията на качествени проекти при спазване на принципите за равнопоставеност на различните кандидати, конкурсно начало, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.


Раздел III


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


Чл. 6. Програмата се ръководи от:

1. Програмен съвет;

2. Координатор.


Чл. 7. 

(1) Програмният съвет се състои от 13 члена:

1. 11 общински съветници;

2. 2-ма представители на Столична община.

(2) Членовете на Програмния съвет се избират и освобождават от Столичния общински съвет, за срока на мандата на Общинския съвет, по предложение на Постоянната комисия по европейските въпроси и връзките с гражданското общество.

(3) (Доп. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Председател на Програмния съвет е председателят на Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество към СОС.


Чл. 8. Програмният съвет:

(1) Приема годишен план за дейността на Програма „Европа“.

(2) Утвърждава приоритетните области за годината, за които ще приемат предложения за проекти.

(3) Приема правилник за дейността си.

(4) Представя на Столичния общински съвет проект на годишен бюджет на Програмата.

(5) Представя на Столичния общински съвет годишен отчет за дейността на програмата и отчет за изпълнението на бюджета на Програмата.

(6) Приема решения за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и взима решения за финансираните проекти въз основа на оценката от експертната комисия.

(7) Осъществява цялостен контрол за правилното разходване на средствата по програмата.

(8) Подбира външни експерти за оценка на проектите, мониторинг и контрол.

(9) Информира обществеността за дейността на Програмата.

(10) Приема и други решения, свързани с управлението на Програмата.


Чл. 9. Програмният съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от неговия председател и заседава ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.


Чл. 10. 

(1) (Изм. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Координатор на Програмата е експерт към Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество към СОС.


(2) Координаторът:

 1. Организира и ръководи всекидневната дейност на Програмата в съответствие с решенията на Програмния съвет;

 2. Подготвя и представя на Програмния съвет проект на годишен план, проект на бюджет и отчет на Програмата.

 3. (Доп. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Съхранява архива на Програмата и го предава в архива на Столична община”.

 1. (Доп. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Възнаграждението на координатора се определя от Програмния съвет от бюджета на Програмата.


Раздел IV

ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

ПРОГРАМАТА


Чл. 11. Дейността на програмата се осъществява по годишен план, който се приема от Програмния съвет на програмата.


Чл. 12. Средствата за реализация на Програмата се осигуряват целево от общинския бюджет.

Чл. 13. Бюджетът на Програмата се приема с решение на Столичния общински съвет.


Чл. 14. Размерът на средствата за съответната година, предназначени за проекти, чийто бенефициент са районите на Столична община се определя в разходната част на бюджета на Програмата.Раздел V


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ


Чл. 15 

(1) С годишния бюджет на Програмата се определя размерът на средствата, които се предоставят през съответната календарна година за финансиране на проекти.


(2) В случаите, когато средствата за финансиране на проекти се предоставят от други организации, условията и редът за финансиране може да се определят и съвместно с донорските организации.


Чл. 16. 

(1) Програмата финансира само проекти от приоритетните области, утвърдени от Програмния съвет.


(2) В случай на неподаване на проекти за съответната приоритетна област или в случай на неусвояване на средствата, предвидени за съответната приоритетна област, Програмният съвет може да прехвърля средства за финансиране на проекти от друга приоритетна област.


Чл. 17. 

(1) От Програмата се финансират проекти, като се поемат изцяло или частично всички преки и непреки разходи, свързани с проектите.


(2) Размерът на съучастието от страна на получателя на финансирането се определя от Програмния съвет в рамките на годишния план.

(3) В случаите на съучастие получателят осигурява частта от съответното финансиране в парична форма към началото на проекта.

Чл. 18. 

(1) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

 1. регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел;

 2. имат седалище на територията на Столична община.

(2) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

 2. се намират в ликвидация;

 3. са лишени от право да упражняват търговска дейност;

 4. имат парични задължения към държавата или Столичната община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

 5. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

 6. не са изпълнили условия при предходно финансиране от Фонда.

 7. са с установени финансови злоупотреби на финансови средства на Европейските общности.

(3) Изискванията по ал. 3, т. 3 и 5 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

(4) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и ал. 3 се удостоверява с оригинали или надлежно заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган не по-рано от три месеца преди крайната дата за подаване на предложенията за финансиране.

 

Чл. 19. 

(1) Със средства по програмата не се финансира закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.

          (2) Програмата не предоставя средства за финансиране на:

 1. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;

 2. разходи, направени преди одобрението на проекта;

 3. на възстановимо ДДС;

 4. други разходи, несвързани пряко с целта на проекта.

Раздел VI

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ


Чл. 20. 

(1) В началото на всяка година Програмният съвет определя за следващата година:


 1. общата сума, която се отпуска за финансиране на проекти в една или повече от приоритетните области;

 2. максималната допустима обща сума на финансиране на отделните проекти във всяка приоритетна област;

 3. процентът на финансирането, което Програмата ще отпуска за отделните проекти;

 4. процентът на съфинансиране от страна на кандидатите;

 5. специфичните разходи, които за съответната приоритетна област няма да бъдат финансирани от Програмата;

 6. специфични ограничения относно лицата, които имат право да кандидатстват за финансиране в съответната приоритетна област;

 7. специалните критерии за оценка на проектите във всяка приоритетна област и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка;

 8. методика за оценяване на предложенията в съответната приоритетна област;

 9. максималният срок за изпълнение на проектите.

 10. броя на сесиите и датите за провеждане на сесии за кандидатстване с проекти пред Програмата.

(2) При предлагането на специалните критерии за оценка Програмният съвет се води от необходимостта от осигуряване на конкретна практическа приложимост и висок социален ефект на резултатите от изпълнението на проекта, като взема предвид спецификата на съответната приоритетна област.

(3) С решението по ал. 1 Програмният съвет може да предложи и приемане на допълнителни критерии за всяка приоритетна област, които да бъдат прилагани при равни оценки по другите критерии.


Чл. 21. 

(1) (Изм. с реш.95 на СОС от 2013 г.) В 10-дневен срок от вземането на решението на СОС за финансирането на Програмата, се обявява конкурс за кандидатстване по Програмата.

(2) Конкурсът се обявява чрез публикуване на обява в един централен ежедневник и официалните електронни страници на Столична община и Столичния общински съвет. Обявата за конкурса съдържа:

 1. посочване на приоритетната област/области, за която/които се обявява конкурсната процедура;

 2. посочване на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите;

 3. срок и място за получаване на документацията за финансиране на проекти по Програмата;

 4. срок, място и начини за подаване на предложенията;

 5. срок и място за провеждане на процедурата;

 6. адрес и телефон за контакти и получаване на допълнителна информация за процедурата;


Чл. 22. 

(1) (Изм. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Документите за кандидатстване и срокът за подаване на предложенията се определят от Програмния съвет в Насоките за кандидатстване.

(2) Координаторът на Програмата води регистър на лицата, получили документация, който съдържа име/наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес.

Чл. 23. 

(Отм. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Срокът за подаване на предложенията е не по-кратък от 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата по чл. 21, ал. 2.


Чл. 24. 

(1) Предложенията на кандидатите за финансиране съдържат:

 1. попълнен формуляр, представящ идеен проект, бюджет, времеви график на изпълнение на дейностите по проекта;

 2. други документи, които се изискват за финансиране на проекти по Програмата;

 3. информация за успешно осъществени от кандидата проекти в съответната приоритетна област;

(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 1, кандидатът е длъжен да уведоми Координатора на програмата в 7-дневен срок от промяната.

(3) Получените предложения след обявения в обявата срок не подлежат на разглеждане и се връщат неотворени на подателите им.

(4) В момента на получаването им предложенията се регистрират в специален регистър, ако:

 1. кандидатът и предложеният проект отговарят на условията за получаване на финансиране;

 2. са комплектовани с всички изисквани документи.

(5) Предложенията за проекти, които не отговарят на условията, не се завеждат в регистъра и се връщат на кандидата.


Чл. 25. 

(1) По предложение на Програмният съвет кметът на общината назначава със заповед експертна комисия за оценка и класиране на проектите, както и председателят на комисията. Комисията се определя след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията.

(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, от които един правоспособен юрист и един експерт в областта на финансите, а останалите членове са лица - специалисти в съответната приоритетна област.

(3) За членове на комисията по ал. 1 се привличат външни експерти, чийто състав и възнаграждение се предлагат от Програмния съвет на Програмата.

(4) Не могат да бъдат членове на експертната комисия за оценка на проектите лица, които:

 1. (Отп. с реш.95 на СОС от 2013 г.) са съдружници, акционери, членове на управителни или контролни органи на търговски дружества, подали предложения за участие в процедурата;

 2. са членове на управителни или контролни съвети или са изпълнителни директори на кооперации и организации с нестопанска цел, подали предложения за участие в процедурата;

 3. имат родствени отношения по права линия или съребрена линия до IV степен с лица, подали предложения за участие в процедурата.

(5) За наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 6 членовете на експертната комисии подписват декларация преди първото заседание на комисията за оценка на проектите.

(6) При несъвместимост по ал. 6 и/или при самоотвод на член на комисията със заповед на кмета на общината извършва промени в състава на експертната комисия.


Чл. 26. 

(1) (Изм. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Класирането на предложенията се извършва в срок до 15 работни дни след определянето на експертната комисията по чл. 25, ал. 1.

(2) Класирането на проектите се извършва на основата на формални критерии, които отразяват приоритетите на Програмата, посочени са в условията за финансиране на проекти и са одобрени от Програмния съвет.

(З) Класирането на проектите се извършва чрез използването на агрегиран индекс, формиран от количествените оценки на формалните критерии.

(4) Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред по смисъла на ал. 2 до изчерпване на отпуснатите за съответната приоритетна област средства.


Чл. 27. 

(1) На заседанията на комисията по чл. 25 се води протокол. В него се отразяват резултатите от извършените оценки на проектите, мотивите за класирането на проектите и списъкът на одобрените проекти. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

(2) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.


Чл. 28. 

(1) Председателят на експертната комисия представя списъка на одобрените проекти пред Програмния съвет.

(2) Програмният съвет разглежда и одобрява списъка с одобрените за финансиране проекти, придружени с протокола на експертната комисия по оценка на проектите и ги внася за одобрение в Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество.

(3) Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество внася за утвърждаване от Столичен общински съвет списъка с одобрените за финансиране проекти, придружени с протокола на експертната комисия за оценка на проектите.


Раздел VII

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ


Чл. 29. Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Столичната община. Одобреното проектно предложение и одобрените от програмния съвет условия за изпълнението му се считат за неразделна част от договора.


Чл. 30. Изпълнителят на проекта поема следните общи задължения по изпълнението на проекти по Програмата:

 1. отговаря за цялостната подготовка и изпълнение на проекта;

 2. води пълната техническа, икономическа и друга документация по проекта в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и изискванията на Програмата;

 3. осигурява средствата, необходими за съфинансирането на проекта;

 4. по ясен начин онагледява, че финансирането на проекта е със средства, предоставени от Програмата;

 5. съдейства на експертите от Програмата при извършването на оценка на резултатите от изпълнението на проекта.

Чл. 31. Програмният съвет на Програмата осъществява цялостен контрол върху изпълнението на проектите.


Чл. 32 

(1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проекта, се отчитат съгласно условията и срока на договора с междинни отчети и финален отчет.


(2) Финансовите отчети се представят от организацията изпълнител за проверка и приемане от Координатора на Програмата.

(3) Към финансовите отчети се прилагат заверени копия от всички документи за направените разходи по проекта.

(4) Програмният съвет внася за утвърждаване финансовите отчети.


Чл. 33. Всяка година се извършва одит на разходваните средства по Програмата, които стават неразделна част от годишния отчет.


Чл. 34. (Доп. с реш.95 на СОС от 2013 г.) Изпълнителят на проекта и Координатора на Програмата съхраняват документацията по проекта за срок от пет години след приключване изпълнението на проекта. След изтичане на срока документацията се предава в архива на Столична община.


Чл. 35. Лице или организация, които изразходват получените средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер. Тези лица нямат право да кандидатстват за финансиране на проекти от Програмата.Раздел VIII

ПУБЛИЧНОСТ


        Чл. 36. 

         (1) До 31 март всяка година Програмният съвет внася в Столичния общински съвет подробен отчет за дейността си през предходната година.

     (2) Отчетът за дейността по предходната алинея се публикува на официалните електронни страници на Столична община и Столичният общински съвет.

Go to top