Със свое решение днес, 20.02.2020 г., Столичният общински съвет одобри класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа” 2020 на Столична община.

Класираните и одобрени за финансиране проекти можете да видите ТУК.

На свое заседание, проведено на 17.12.2019 г., Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програма „Европа“ 2020 извърши класиране на проектите, оценени от членовете на комисията. В процедурата по кандидатстване по Програма „Европа“ 2020 на Столична община са подадени 56 проектни предложения като 55 от тях са преминали етап на административно съответствие на изискванията и допустимост. Оценени от по двама оценители са 55 проектни предложения, като 36 проекта са предложени за финансиране по реда на класиране на кандидатите.

Столичният общински съвет определи състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ със свое решение № 46 от 06.02.2020 г. Програмният съвет на Програма „Европа“ на свое заседание, проведено на 07.02.2020 г. взе решение да предложи на СОС одобряване на проекти за финансиране по Програма „Европа“ за 2020 г.

Приоритетните области на Програма „Европа“ за 2020 г. са формулирани в съответствие с правилата на Програма „Европа“, основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”,  Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“ и са приети с решение № 419 на СОС от 11.07.2019 г.

Приоритетните области на Програма „Европа“ за 2020 г. са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
•    усъвършенстване на механизмите за реализация на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха;
•    въвеждане и популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси.

Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
•    развиване на модели за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства, базирани на добри европейски практики;
•    вече реализирани на определена фаза идейни проекти за сътрудничество между общински структури и гражданския сектор за развитие на градската среда и проекти, които се осъществяват в сътрудничество с EUNIC - мрежата на културните центрове на страните от ЕС;
•    развитие на нетрадиционни форми на градско изкуство в открити пространства (street art);
•    реализиране на проекти и дейности за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт, и в частност за реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, свързани с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“, насочени към:
•    подпомагане приноса на гражданите за разкриване на иновативния потенциал на столицата, в подкрепа на предприемачеството и за разработване на иновативни проекти от стартиращи фирми;
•    насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и в частност за реализиране на дейности, насочени към цифровизацията и дигиталната свързаност.

Финансирането от Столична община на проектни предложения по трите приоритетни области за 2020 г. е в размер на 375 000 лв. Одобрените за финансиране от Столична община проектни предложения са на обща стойност 372 922 лв. - в рамките на бюджета на Програмата.

„“Програма “Европа” доказа своята ефективност в годините. За пореден път ще имаме възможност да финансираме 36 проекта и да реализираме множество идеи в сътрудничество между гражданското общество и местната власт. Поставяме си за цел през 2021 г. да постигнем още по-амбициозна Програма “Европа”, да продължим успешното сътрудничество с организациите, с които сме работили, както и да привлечем нови“, обяви г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма “Европа”.

Go to top