На 12.08.2020 г. започнаха обученията на служители на Столичен инспекторат по основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация по проект „Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2020 на Столична община.

Курсовете имат за цел да дадат базови знания и практически умения на участниците за оказване на първа помощ при сърдечен арест. Обучението се изпълнява по утвърдена програма и от квалифицирани инструктори към Европейския съвет по ресусцитация и включва онлайн самоподготовка и присъствени практически сесии. Успешно преминалите целия курс получават международно признат сертификат с три годишна давност.

Внезапният сърдечен арест е една от най-честите причини за смърт и засяга хора от всички възрасти, независимо от пол, физическо и здравословно състояние. На всеки 45 сек. в Европа някой получава сърдечен арест. Единственият начин за спасяване е ефективна първа помощ от свидетел на инцидента и дефибрилация до третата минута, което може да бъде осигурено само чрез масово обучение и поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места.

Обучените служители на Столичен инспекторат, движейки се из града в изпълнение на служебните си задължения, при необходимост ще могат да реагират първи при инцидент до идването на спешна медицинска помощ и по този начин ще осигурят по-сигурна и спокойна градска среда. Те ще бъдат пионери сред всички институции в България по отношение на преминаване на такова организирано и системно обучение по първа помощ при сърдечен арест.

Всички курсове се изпълняват в съответствие с мерките за безопасност на Европейския съвет по ресусцитация и местното законодателство на Република България, в малки групи, при спазване на дистанция и с използване на предпазни средства и индивидуална учебна екипировка. До момента са проведени половината от предвидените обучения с 24 участници – всички успешно преминали курса. Останалите обучения предстоят във втората половина на м. септември и началото на м. октомври.

Проектът „Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“ се изпълнява от фондация „Първите три минути“ в партньорство със Столичен инспекторат и с финансовата подкрепа на Столична Община, Програма Европа 2020.

Go to top