Фондация „За Оборище“ проведе на 6 октомври т.г. първо представяне на проект: „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ „Средец“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ „Средец“.
 
На събитието присъства Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави директора и екипа на ОКИ „Средец“  за досегашната им дейност и отбеляза значимостта на това пространство, както и важността на подготвения  проект за преустройство.
 
 По време на представянето присъства Лилия Тошева – Директор на ОКИ Дом на културата „Средец“, Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа, Атанас Маев - ръководител на проекта, Вили Прагер – артист и продуцент в сферата на съвременното изкуство, Гергана Димитрова - Асоциация за свободен театър, арх. Ралица Зортева, координаторите на проекта Ана Петкова и Божидар Емануилов, представители на художествени школи към Дом на културата „Средец“, творци, журналисти и урбанисти.
 
Моделът на проект „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ Средец“ е изготвен на базата на детайлно и структурирано изследване и анализ на настоящото състояние на пространството. Бяха посочени резултати, които включват основната мисия, краткосрочните и дългосрочни цели, основни дейности и примерни модели на управление на ОКИ „Средец“. Според членовете на екипа необходимостта от нов модел на управление на Общински културен институт „Средец“ се обуславя от стремежа на София да се развива като творческа столица, която прилага добри европейски практики в сферата на съвременните изпълнителски изкуства. Нарасналата нужда от обособяването им в център са в основата на разработването на представения модел, който ще даде сигурност и ще допринесе за устойчивото развитие на независимия сектор и културните процеси в столицата.
 
Извода, до който достигнаха участниците в дискусията бе, че преустройството на ОКИ „Средец“ в център за съвременни изпълнителски изкуства и образование има потенциала да го превърне в пилотен модел на общински културен институт, управляван с участие на граждански творчески организации – съвременен модел, доказал ефективността си в редица европейски страни. Архитектурното и управленското му преустройство могат да го превърнат в сцена, която да покрие част от нуждите на гражданите за достъп до съвременното изпълнителско изкуство и разнообразни културни продукти. Същевременно това ще подкрепи дейността на независимите компании и артисти, ще подобри условията за създаване и представяне на експериментални и интердисциплинарни продукции, ще насърчи творческото предприемачество, като в същото време ще позволи запазването и подобряването на образователните функции на института.
 
След официалното обсъждане предстои финализиране на проекта и публикуване.
 
Повече за проект „Синергия- изследване на потенциала на ОКИ Средец“ може да научите тук:
http://zaoborishte.org/sinergiya-izsledvane-na-potentsiala-na-oki-sredets/
 
 Български център за нестопанско право проведе на 5 октомври т.г. обществен форум „Гражданско участие за София”. Събитието се реализира като част от проект „София – модел за отворено управление“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.  Основната цел на проекта е създаване и приемане на ясен и прозрачен механизъм за гражданско участие в процеса на вземане на решения от местната власт. 
 
Във форума се включиха представители на следните заинтересовани страни: общински съветници; общинска администрация, райони и кметства; градска среда и екология; младежки, образователни и социални политики; граждани, граждански групи и бизнес. Сред участниците в обсъждането бяха Евгени Крусев – заместник-кмет на София по транспорта, главният архитект на София арх. Здравко Здравков,  Малина Едрева - Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, Ирина Йорданова - председател на Програмния съвет на Програма Европа,  Лорита Радева –  Председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори,  общинските съветници Михаела Иванова, Марта Георгиева, Михаил Владов и Виолета Тодорова, кметовете на районите  „Люлин“, „Подуяне“, „Искър“ и „Изгрев“.  Водещи модератори на събитието бяха Ива Таралежкова и Диана Андреева от Форум „Гражданско участие“.
 
По време на форума бе потърсено мнението и предложенията на различните групи заинтересовани страни по изработения проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Участниците имаха възможност да споделят своите коментари и да изкажат предложения по три основни въпроса: какво да подлагаме на обществено обсъждане, как да организираме обществените обсъждания и как да се гарантира ефективното гражданско участие в процеса на вземане на решения. Проектът на Наредбата е публикуван и на онлайн платформата Гласът ни (https://glasatni.bg/ ), където в следващите седем дни могат да бъдат изпращани допълнителни коментари и становища по предложената уредба.
 
До края на месец октомври предстои да бъде изготвен окончателният вариант на предложението за наредба, която да уреди механизма за обществено консултиране и гражданско участие в процеса на вземане на решения на ниво Столична община. Взети ще бъдат предвид резултатите от различните форми на консултиране и ще бъдат представени на Столичен общински съвет, заедно с проекта на Наредба.
 
 
Финалното публично обсъждане на предложението за Стратегия за интегрално развитие на независимите изкуства в София за периода 2016 – 2023 г.  се проведе на 4 октомври т.г. в Център за култура и дебат „Червената къща“. Проектът е инициатива на Асоциация за свободен театър и Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ в партньорство със СНЦ Платформа „Нови драматургии“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа, 2016 г. 
 
Събитието беше открито от г-жа Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави присъстващите и отбеляза значимостта на свободната творческа сцена в София, както и важността на подготвения проект на Стратегия за интегрално развитие на независимите изкуства в София. В срещата участваха и общинските съветници Ирина Йорданова, Председател на Програмния съвет на Програма Европа и Михаела Иванова, член на Програмния съвет.
 
По време на представянето пред пълната зала за дебати на „Червената къща“ бяха обявени финалните резултати от направените от началото на проекта проучвания в различните сфери на свободната творческа сцена за  визуални изкуства, танц, театър, музика и литература в София, които посочват и основните проблеми и фактори, определящи работата и развитието на независимите артисти у нас в момента. Проведените анкети показват някои интересни тенденции. Например, 67% от взелите участие в анкетата на „Споделена визия“ смятат, че в последните три години свободната сцена за изкуства нараства и нейното развитие е най-важно (според 42%) за развитието и на творците и изкуствата, а според 31% - за културния живот и имидж на София. От друга страна обаче, в сравнение с други културни градове (Берлин, Белград, Букурещ и т.н.) 43 % смятат, че независимата сцена на София е неразпознаваема, а според цели 32% е в застой. Това вероятно пряко или непряко е свързано с факта, че на професионалистите се налага да използват уменията си за работа извън свободната сцена - според 69% от анкетираните. 50% от хората, участващи в анкетата, твърдят, че разпространението на информация за случващото се на независимата сцена е хаотично и 33% получават такава основно от социалните мрежи, а не от други канали - например медии или реклама.  
 
Гостите изслушаха с интерес резултатите от проучванията, защото самите координатори, участниците, привлечени за фокус групите, са знакови и обичани лица, които са пряко засегнати от настоящата ситуация на свободната сцена и имат личен, освен граждански интерес от успешното провеждане и приемане на стратегията за развитие. Те са  творци, продуценти и организатори на културни събития и активни фигури в обществения и културен живот на столицата. Сред тях са Васил Гюров от група РЕВЮ, Андрония Попова - Рони от група Nasekomix, поетът Стефан Иванов, актьорът Петър Мелтев, хореографът Живко Желязков от Derida Dance Company, авангардният артист Войн де Войн, културните мениджъри Дойчин Котларов и Мартина Стефанова от Арт фондация ДОМА, още Яна Генова, Светлозар Желев, Илиана Бойчева и др. 
 
Последва подробно представяне на всички точки от обединените интереси на независимите творци и тяхното общо предложение за стратегия, която да подпомогне развитието на свободната сцена в София. Сред тях бяха изтъкнати нуждата от видимост - обща информационна платформа, от целенасочени политики и мерки за представяне и участие на творци и организации от свободната сцена на престижни международни форуми за изкуство и привличане на чужди експерти и творци за работа в София. Други важни насоки в стратегията са развитието на неформални форми на образование и навлизането на повече информация за свободната сцена в часовете в училище, създаване на нови програми за подкрепа на организации и други. 
 
На практика, oсвен предварителното проучване и обобщаване на резултатите за състоянието на свободната творческа сцена, краткосрочна цел на инициативата е и представяне на стратегия, която да разкрие възможностите за по-добро сътрудничество с администрацията, с различните съществуващи образователни, клубни и граждански сдружения и инициативи и с Общинските културни институти (ОКИ) в София. Част от визията за развитие е споделена с друг проекти инициирани от Асоциация за Свободен Театър, които пилотно ще създадат модели за развитие на два от ОКИ – Средец и Топлоцентрала.
 
Организаторите наблегнаха на факта, че основен приоритет е установяването на траен диалог и сътрудничество  на местната власт със свободната сцена за извършване  на системен анализ на състоянието и ефектите, които петте изследвани изкуства имат върху развитието на София. Те дават водещ импулс за обновяване на творческите процеси в столицата, създаването на културни блага и ресурси за развитието й, което да я постави в позиция да привлича и задържа талант и знания, както и да развива иновации.
 
Зад „Споделена визия“ стои екип от разпознаваеми и уважавани специалисти с богат академичен и практически опит в областта на културния мениджмънт, както и млади лица с отношение към процесите в съвременното изкуство на България.  Ръководител на проекта е Гергана Димитрова (36 маймуни, АСТ), а координатори на петте фокус групи по направления са Александър Евтимов (Big Banda Label), Владия Михайлова (СГХГ, куратор във филиал „Васка Емануилова), д-р Ангелина Георгиева (платформа Нови драматургии, преподавател в НАТФИЗ), доц. д-р Ани Бурова (преподавател в СУ, Факултет "Славянски филологии", редактор в „Литературен вестник“). Част от екипа е и  д-р Петя Колева от Интеркултура консулт.
 
По време на срещата се състоя и отворена дискусия, на която бяха зададени важни въпроси, свързани с изпълнеието на стратегията в близки и обозрими срокове, както и с чисто административни въпроси, свързани с необходимите стъпки, които е нужно да се предприемат в съвместната работа със Столична община. 
 
Повече информация за „Споделена визия“ може да откриете на: http://www.artsofia.bg/bg/events/2016/07/14/spodelena-vizija-za-svobodnata-tvorcheska-scena-v-sofi-ja-diskusija
както и във Facebook: https://www.facebook.com/spodelenavizia/
 

Страница 81 от 97

Go to top