На 4 февруари 2019 г. Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по пилотна програма за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“. Проектните предложения ще се подават от 4 февруари 2019 г. до 17.00 ч. на 28 февруари 2019 г. само по електронен път на сайта www.evropa-so.bg, в рубрика „Кандидатствай тук“. Насоките и формулярът за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектите, са публикувани на сайта www.evropa-so.bg.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

Пилотното издание ще се осъществи на два интегрирани паралелно действащи етапа за период до четири месеца – финансиране под формата на конкурсна грантова програма на обща стойност 100 000 (сто хиляди) лева, осъществявана от ОГФМСП и Програма „Европа“, и менторска (консултантска) програма, осъществявана от СОАПИ.

„Акселератор Стартъп София“ ще предоставя подкрепа за проекти, които водят до демонстриране, разработване и/или усъвършенстване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на основните тематични приоритети на ИСИС на София.

Ще бъде предоставяна подкрепа и за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост чрез психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи и създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Чрез Програмата ще бъде предоставяно менторство, комуникационна и институционална подкрепа на иновативни, стартиращи и социални предприемачи чрез образователни и консултантски дейности и осигуряване на достъп до мрежи от контакти, споделено работно пространство и среда. Бенефициентите ще бъдат подготвяни за следващите етапи в развитието им, за успешно привличане на партньори и стратегически инвеститори.

При осъществяването на пилотното издание ще бъде използван опитът на Програма „Европа“ за оказване на финансова подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и опитът на Асоциация за развитие на София в подкрепа на иновациите и дигиталните технологии.

Софийската лаборатория за иновации бе домакин на дискусия на тема  "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която  се проведе на 26 октомври т .г. Проект „Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от НПО Линкс.
 
Дискусията бе открита от Светлана Ломева - изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София и Теодора Гандова - ръководител на проекта. В разговор за пътната карта се включиха  общинските съветници и членове на Програмния съвет на Програма „Европа“  Mихаела Иванова и Иво Божков, както и Иван Велков -заместник-председател на Столичен общински съвет, зам. -председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика   и Ботьо Ботев – зам.-председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба. Столична община бе първата  в България, която още преди 3 години стартира процес на "отваряне на данни" и въпреки трудностите процесът продължава.
 
Целта на дискусията бе да се обсъди проект за „Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба“. НПО Линкс изготви този документ с няколко възможни варианта за посоките на развитие в движението на данни. Идеята на документа е да подобри процеса за информирано вземане на решения и подобряване на общинските услуги, базиран на данни. Дискусията бе предназначена за всички заинтересовани  от темата  –общински съветници и представители на общинската  администрация, ИТ специалисти, активни граждани и НПО, които имаха възможност да изкажат своите мнения  и предложения как да се развива този процес в бъдеще.
 
Визията на проекта е данните на СО да бъдат разбираеми, документирани и с високо качество, така че да бъдат използваеми, актуални и достъпни за широк кръг от заинтересовани страни. В края на дискусията Теодора Гандова връчи  наградите от конкурса „#Аз обичам данните!“,  предназначен за служители на СО, районните администрации и общинските предприятия.  Наградени бяха  Петко Анчев от „Зелена София“ и Кирил Шукрин от направление „Транспорт“.  
В Портала за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/, СО е отворила следните бази данни от трите направления: Издадени позволителни за сеч 2018 г.; Регистър на разрешенията за таксиметров превоз за 2018 г.; Календар на културните събития на Столична община – 2018 г.; Финансиране проекти по Столична програма „Култура“ за 2018.
 
Проектът на НПО Линкс е вторият от поредицата за отваряне на данни в СО и вече се наблюдава засилен интерес не само от направленията, които са извън обхвата на проекта, но и от районните администрации.  Той бе фокусиран върху  „доставчиците на данни“ - общинската администрация. В резултат на изпълнението  на проекта бе повишен капацитета   за работа с данни, както и мотивирането на млади служители, които имат  умения и желание да оптимизират дейността на общинската администрация с подхода на отворените данни. Разработената „Пътна карта за свободно движение на данни“  предложи два сценария и очерта проблема с липсата на стандарти при публикуването на данни. Всичко това допринася за повишаването на гражданската активност и генерирането на нови икономически дейности. 
 
На 21 октомври т.г. Сдружение „Възраждане-2016“ и район „Възраждане“ представиха резултатите от съвместно реализирания проект „Приложение на модели за обновяване и социализация на примерна сграда и прилежащото й обществено и дворно пространство“, разработен с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2018 г. на Столична община.
 
В представянето участваха Савина Савова - кмет на район „Възраждане“,  арх. Николай Диков – зам.-кмет на района, Дарина Енева – секретар на района,  арх. Свободна Вранчева - ръководител на проекта и председател на Сдружение „Възраждане -2016“, експерти от районната администрация и членове на екипа на арх. Вранчева, представители на партньорската неформална структура – Инициативен комитет „Възраждане – Женски пазар“.
 
Савина Савова приветства присъстващите и благодари на всички участници в проекта за положените усилия и за постигнатите резултати. „Съвместните ни проекти със Сдружение „Възраждане 2016“ засягат една изключително актуална тема за София и за нашия район, а именно съхраняването и възстановяването на сградите - паметници на културата, създаването на условия, съответстващи на съвременните стандарти на живот, като запазваме архитектурата и духа на историческия център на столицата ни. Проектите ни стартираха след подписване на Меморандума за сътрудничество от кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на 3 арондисман на Париж „Маре“ и поредица от проекти и срещи с експерти от Франция и България. В настоящия проект акцент беше изработването на предложения за обновяване на една конкретна сграда, в която собствеността на  СО е 70% и която се нуждае от реставрация и обновяване. Сградата е на ул. „Стефан Стамболов“ 56“. Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова благодари на екипа на Програма „Европа“ и специално на председателя на Програмния съвет Ирина Йорданова за оценката и възможността да се реализира този необходим и актуален за София и район „Възраждане“ проект. В заключение, Савина Савова добави, че съхраняването и възстановяването на сградите - паметници на културата е обща грижа, за която работим активно, но е и основна отговорност на собствениците, която те не бива да забравят.
 
Арх. Свободна Вранчева представи проекта и резултатите от него. „Избраната сграда е в непосредствена близост до Женския пазар, район, който екипът ни изследва задълбочено през 2016 г. и бяха направени сериозни анализи и оценки на възможностите за опазване и оздравяване на сградите в кварталите на една от най-атрактивните части на градския център. В този район е необходимо да се съхрани градската структура на ценните улични ансамбли и силуети, като се подобрят общите качества на застрояването и условията на обитаване и работа.  По време на работата по проекта в реални условия се оцениха още веднъж сериозните проблеми за ангажираността на собствениците за ремонтни и обновителни мероприятия и необходимостта от по-ефективни юридически и финансови предпоставки за тяхното подпомагане.“ Арх. Вранчева сподели за извършените дейности. „Моделът за изследване на сградата беше усъвършенстван като процесът обхвана разработването на отделни фишове – 11 на брой за имота и прилежащото му обществено и дворно пространство, общите елементи на сградата, отделните магазини и апартаменти с техните инфраструктурни мрежи, конструктивни особености и др. Фишовете съдържат оценка на състоянието и предложения за обновяването и опазването, за реставрацията и социализацията на сградата“, каза арх. Свободна Вранчева и представи мерките, предприети от Столична община. 
 
В хода на интересната дискусия, заместник-кметът на район „Възраждане“ арх. Николай Диков сподели, че след реализацията на проекта следва изработване на Задание за ремонт и реставриране на сградата, проектиране и търсене на възможности за финансиране на обновяване.   
 

Страница 8 от 86

Go to top