Фондация "Център за изследвания и политики за жените" проведе на 21 ноември т.г. втори дискусионен форум по проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека.  
 
Проявата отбеляза 19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца и 25 ноември  - началото на 16-дневната международна кампания за борба с насилието над жените.
 
Събитието бе открито от Ирина Йорданова, общински съветник в СОС и председател на Програмния съвет на Програма Европа, която подчерта значението на темата за борба с насилието, основано на пола, и необходимостта от взаимодействие между неправителствения сектор, местната власт и всички заинтересовани страни. В дискусията участва и Юлия Цинзова, директор на ОКИ Столична библиотека. Темата "Сигурност и безопасност на жените и момичетата" беше представена от  Антоанета Василева, Фондация "Асоциация Анимус", и Десислава Викторова от ГД "Национална полиция", а водещ бе Татяна Кметова, директор на Центъра за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ). 
 
В хода на дискусията стана ясно, че сътрудничеството на НПО с местните власти и полицията за предотвратяване на насилието над жените и момичетата във всичките му форми дава много добри резултати и е ключът към промяната на стереотипите, развенчаване на табутата и откритото заявяване на нулева толерантност към насилието, основано на пола в публичното пространство. То е необходимо, за да бъде повишено доверието на пострадалите в институциите и увеличен стремежът им да потърсят правата си. 
 
Все още нашето общество не е запознато и има много висока толерантност към някои от по-малко дискутираните форми на насилие,  като кибер атаките в онлайн пространството, ранните бракове, изнасилванията, блудствата и сексуална експлоатация. Това налага необходимостта  от просветителска работа с цел превенция, в която да бъдат привлечени културните и образователни институции в столицата. Дискутирани бяха  примери от Европа и предложения за учредяване на столична награда за медии за етично и професионално представяне на проблемите, свързани с насилието, основано на пола, както и организиране на конкурси в столичните училища на тема " НЕ на насилието", съпътствани с инициативи, които насърчават равенството между половете - спортни състезания, изложби и дни на равенството. 
 
Форумът завърши с посланието, че най-важната дейност за в бъдеще е свързана със семействата, където насилието се ражда. Точно към това предизвикателство трябва да се насочат обединените  усилия на НПО, местни власти, полиция, социални работници и културни институти. 
 
Форум за наблюдение и анализ на публични политики проведе на 21 ноември т.г. среща-представяне на новосъздадения Съвет на общността към районна администрация „Средец“- проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Средец“.
 
Официални гости на събитието бяха общинските съветници Иван Велков -  заместник председател на СОС, Марта Георгиева - член на Програмния съвет на Програма Европа и Михаил Владов - председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и  столичният омбудсман - Лилия Христова и координаторът по Програма Европа  -Цветомира Георгиева.  Събитието бе открито от общинския съветник Марта Георгиева, която приветства участниците от името на Програмния съвет на Програма Европа.  
 
Йорданка Ганчева, ръководител на проекта и програмен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики”, представи процеса на създаване на Съвета, който е учреден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”. Проектът е изпълнен в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и районна администрация „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации. 
 
„За определяне на политиките за развитие на даден район е важно да бъдат взети под внимание мнението и потребностите на неговите граждани, каза г-жа Ганчева, затова създадохме един механизъм за съвместна работа и добра комуникация между тях и районната администрация на „Средец“, който да обединява усилията и експертизата на граждани, граждански организации и местна администрация и да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен, устойчив, интересен, жив и ефективно управляван. Съветът може да бъде от голяма полза за балансиране на отношенията между граждани и общински структури и ще допринесе за засилване и канализиране на разговора относно общностните въпроси.”
 
„Аз твърдо вярвам в тази формула – гражданите активно да подпомагат работата на районната администрация и декларирам своето партньорство със Съвета. Ще се вслушвам в препоръките на Съвета, когато са разумни, а когато смятам, че не са, ще излагам доводите си в подкрепа на моята гледна точка. Благодаря много на Столична община, която чрез Програма Европа подкрепи създаването на този Съвет“, каза Мария Ачкова, кмет на район „Средец“. 
 
Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, представи членовете на Съвета, обръщайки специално внимание на притежаваната от тях допълваща се експертиза и обясни спецификата на Съвета. Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел да повиши гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в „Средец“. На своите  публични и отворени за гражданите заседания Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и развитието на района. От съществено значение за неговия успех са принципите,  върху които се изгражда, а именно -  отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.
 
Ивайло Хлебаров от Сдружение „Фрагмент“ разказа повече за принципите на работа, целите и функциите на Съвета, разписани в правилника му за работа.  
 
Към момента Съветът има 12 члена  – 7 представители на гражданите, 4 представители на граждански организации и 1 представител на микробизнеса в района.  
 
Активно участие в срещата взеха и жители на район „Средец“, които поставиха редица проблеми, изискващи спешно решение. 
 
На 7 ноември 2016 г. в Столична библиотека, зала "София", се проведе дискусионен форум на тема "Превенция и борба срещу социално значимите заболявания в областта на репродуктивното здраве" с участието на проф. д-р Здравка Валерианова - ръководител на Националния раков регистър, Евгения Александрова - председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и с водещ на дискусията Татяна Кметова, директор на Фондация „Центъра за изследвания и политики за жените“ (ЦИПЖ). 
 
Срещата е част от проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността", изпълняван от Фондация ЦИПЖ в партньорство със Столична библиотека и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016. Дискусията имаше за цел да постави начало за активна гражданска дискусия, която да допринесе за подобряване на местните политики, насочени към жените и мъжете в столичния град, с което да се подобри качеството им на живот и качеството на политиките, провеждани от местната власт, включително и по темата за равенство на половете.
 
Дискусионният форум откри Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека, която подчерта значението на такъв род събития за повишаване на информираността на местната общност и просветителската задача на НПО и културните институти в София за разпространение на знание по жизнено важни теми като тази за превенцията на злокачествените  заболяванията на репродуктивната система. 
 
Дискусионният форум, по думите на Татяна Кметова, е само началото на поредица от разговори между гражданите, НПО и местната власт, за това по какъв начин местните ресурси за превенция и борба със социално значимите заболявания, които засягат както жените, така и мъжете, могат да бъдат използвани по един по-ефективен начин в полза на гражданите.  
 
Най-важната тема на срещата бе профилактиката на злокачествените заболявания, които нарастват всяка година. По думите на проф. Валерианова, заболяванията на репродуктивната система обхващат в еднаква степен и жените и мъжете у нас. В България годишно има около 37 000 нови случаи на онкологични заболявания. Все още ракът на гърдата и ракът на маточното тяло са сред най-често срещаните онкологични заболявания сред жените, а ракът на простата - сред мъжете. В момента тенденцията в България е за тяхното нарастване, поради това, че профилактиката не е на нужното ниво. 
 
По опита на  г-жа Александрова от АПОЗ, много местни политики бяха променени за последните 15 години, за да отговорят на нуждите на пациентите с онкологични заболявания, което се дължи най-вече на съвместната работата на НПО и местните власти. Организирането  на редовния скрининг е преди всичко съвместно действие между граждани, работодатели, синдикални организации, експерти, местни власти и НПО. 
 
Срещата завърши с дискусия за приемствеността и организационните промени, които са основен фактор за успеха на профилактичните програми за женско здраве.  В тази връзка бяха обсъдени добри практики от София и от Глазгоу за разработване на местни програми за женско здраве, в които участват НПО и местни власти. 
 
Скринирането е активно търсене на заболяването в ранен стадий, когато то може да бъде блокирано с по-малко лични и обществени ресурси и в тази връзка дискутантите се обединиха около идеята, че е назрял моментът за по-решителни  и по-мащабни действия и работа за приемане на общински и национален антиракови планове, по примера на Италия и други европейски страни. 
 

Страница 61 от 86

Go to top