На 31 октомври т.г. Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР) в партньорство с район „Триадица“ проведе в сградата на Национална финансово-стопанска гимназия втора серия обучителни модули и дискусия на тема „Какво искам да правя? Моите силни и слаби страни“ по проект  „Млад предприемач – методи за развитие на бизнес идея и нейната реализация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017. 
 
Гости на събитието бяха Михаела Иванова - член на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на СОС и   член на Програмния съвет на Програма Европа, Антоний Кръстев – заместник-кмет на Район Триадица, Мая Гешева, директор на „Национална финансово - стопанска гимназия". На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа. 
 
Целта на проекта бе да запознае младите и активни хора от средното образование с тънкостите в бизнеса, да насърчава младежите да продължат да се развиват в областта на бизнес предприемачеството. Те научиха много от лекторите на семинарите - Дария Маврудиева, директор на Център на учебно-тренировъчните фирми /ЦУТФ/, МОН и Ирина Добриянова - главен експерт към ЦУТФ. 
 
По време на обучението участниците минаха през различни етапи, като основното бе да се научат да изготвят бизнес стратегия, идея и план, как да работят в екип, както и да развият маркетингови и търговски стратегии за малък и среден бизнес успешно. 
 
Младите хора взеха дейно участие в дискусията по теми: „Какво искам да правя? Моите силни и слаби страни“.
 
След края на дискусиите Антоний Кръстев и  Вадим Рошманов, председател на АМОР връчиха на участниците в обучението сертификати за участие в проекта „Млад предприемач - методи за развитие на бизнес идея и нейната реализация.
 
На 31 октомври т.г. Сдружение «Форум Гражданско Участие»  в партньорство с Кметство с, Герман, Кметство с. Горни Богров и Кметство с. Бистрица проведе  «Фокус-група за оценка на Индекса на гражданското участие в София – 2017»  по проект «Вход за граждани – въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община,», който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Измерването на Индекса се провежда на всеки две години по методология на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право. Първото проучване на Индекса за община София от 2015 г. показа състояние на развиващо се гражданско участие (index.fgu.bg), а оценката за София бе 3.71 (по скала от 0 до 6). Прегледът на препоръките, формулирани тогава и адресирани към столична община, показа, че голяма част от тях вече са реализирани.  
В работната среща за оценка на Индекса - 2017 взеха участие  Светлана Ломева – директор на Асоциация за развитие на София, Михаил Владов – член на постоянната комисия по устрoйство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика на СОС, Иветка Петрова – член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на СОС, Лилия Христова – обществен посредник (омбудсман) на територията на Столична община , Мария Ачкова – кмет на Район Средец при Столична община, Николай Гюров – кмет на с. Бистрица, представители на активни граждански организации, общественици, част от екипа „Визия за София“.
 
В рамките на няколко часа участниците дискутираха  промените  в последните две години в нормативната база и в институционалната среда за гражданско участие в общината, добрите примери за устойчиво гражданско участие и сътрудничество между общината и гражданите. 
 
Като промяна в положителна насока се посочиха две наредби за провеждане на обществени консултации, разработени с активното участие на граждански организации, и приети от Столична община. Като добър пример се открои създаването на обществени съвети в отделните райони.
 
Изказаха се мнения, че са необходими последователни усилия за мотивиране на гражданите, предоставяне на обратна връзка и изграждане на доверие в местните институции.  Бяха направени  препоръки за надграждане капацитета на служителите с цел подобряване на процеса на консултации и включване на гражданите. 
 
Участниците дадоха оценки по отделните индикатори и общата оценка за София за 2017 бе повишена. 
 
Отговорност за съдържанието на крайната оценка и доклад носи Сдружение "Форум Гражданско Участие" и този документ не отразява официалното становище на Столична община, Програма Европа.
 
Съюзът на урбанистите в България проведе на 31 октомври т. г.  финално събитие по проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на градската среда“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Средец“ и УАСГ , Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”. 
 
Събитието беше уважено от над 30 гости, сред които имаше представители на администрацията на район „Средец“, граждански организации, проектанти, студенти. Присъства и представител на Програма Европа – Цветомира Георгиева, координатор.
 
Акцент в програмата беше презентация, представена от екипа по изпълнение на проекта. Ирина Мутафчийска от Съюза на урбанистите  запозна гостите със същността на Стандарта, като инструмент за качествено събиране, обработка и анализ на пространствени данни за градската среда. Целта е да бъдат остойностени определен набор от показатели в няколко тематични направления: здравословна, сигурна, устроена, жизнена и характерна градска среда. Васил Маджирски, координатор по проекта, демонстрира тестване на Стандарта в конкретно място от централната част на София – района на градина „Кристал“, където чрез настолни и теренни проучвания екипът е събрал набор от данни, благодарение на които са изготвени тематични карти. На тази база е създадена и уеб-базирана географска информационна система, която беше демонстрирана пред участниците. Представена бе и гледната точка на екипа за това как Стандартът може да бъде използван на практика при планирането и управлението на градската среда. 
 
В последвалата дискусионна част гостите взеха участие с въпроси и коментари върху презентацията. Всички участници имаха възможността да разговарят по темата в неформална обстановка.    
 

Страница 5 от 56

Go to top