На своето заседание, проведено на 11.07.2019 г., Столичният общински съвет прие единодушно доклад, внесен от доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Главен координатор на Програма “Европа“, Ирина Йорданова – председател на ПКЕППМС към СОС и на Програмния съвет на Програма “Европа“, Михаела Иванова и Станчо Станков – заместник-председатели на ПКЕППМС относно Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата за 2020 г.

Съгласно Правилата за работа по програмата, Решението на СОС дава възможност да бъде обявен конкурс за кандидатстване с проектни предложения. Срокът за подаване на проектните предложения на кандидатите ще бъде от 3 септември 2019 г. до 3 октомври 2019 г.

Проектните предложения ще се подават само по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа“www.evropa-so.bg. Необходимите за попълване документи, Насоки за кандидатстване, Методика за оценка и класиране, както и Ръководство за онлайн кандидатстване с проектни предложения ще бъдат достъпни на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg в рубрика “Кандидатствай тук след 01.08.2019 г.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат Информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и мястото на провеждане на Информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg, както и в раздел „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Приоритетните области за 2020 г. са формулирани в съответствие с правилата на Програма Европа, основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“.

Приоритетите на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г. са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

-       усъвършенстване на механизмите за реализация на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха;

-       въвеждане и популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси.

Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

-       развиване на модели за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства, базирани на добри европейски практики;

-      вече реализирани на определена фаза идейни проекти за сътрудничество между общински структури и гражданския сектор за развитие на градската среда и проекти, които се осъществяват в сътрудничество с EUNIC - мрежата на културните центрове на страните от ЕС;

-       развитие на нетрадиционни форми на градско изкуство в открити пространства (street art);

-       реализиране на проекти и дейности за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт, и в частност за реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, свързани с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“, насочени към:

-       подпомагане приноса на гражданите за разкриване на иновативния потенциал на столицата, в подкрепа на предприемачеството и за разработване на иновативни проекти от стартиращи фирми;

-       насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и в частност за реализиране на дейности, насочени към цифровизацията и дигиталната свързаност.

На 11.07.2019 г. се проведе кръгла маса на тема „Анти-еврейското законодателство и нарушенията на Търновската конституция по време на Втората световна война в изпълниене на проект „Междукултурни и образователни практики в контекста на изучаването на Холокост и борбата срещу екстремизма и словото на омразата“, който се изпълнява от сдружение „Маргиналия“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019 в партньорство с ОЕБ “Шалом“.

Сдружение Маргиналия покани за дебат по темата Борислав Дичев, историк, доц.д-р Румяна Христиди, ръководител катедра “Хебраистика”, СУ и официален представител на Българската делегация на Международната асоциация за възпоменание на Холокоста, Николай Поппетров, историк, БАН, доц.д-р Александър Оскар, председател на ОЕБ “Шалом”, Ирина Йорданова, общински съветник и Председател на Програмния съвет на Програма Европа, Румен Петров, социален психолог, НБУ, член на Сдружение “Маргиналия”, Юлиана Методиева, председател на сдружение Маргиналия.

Участниците дискутираха темите относно граждански групи с разнообразен етнически профил, които задават сериозен потенциал за научни манипулации относно спасяването на евреите в България; анти-еврейското законодателство 1941-1944 г., което нарушава базисната демократична философия на правото, залегнала в Търновската конституция; историографията за периода на Третото Българско царство, която разполага с недвусмислени доказателства за тотален отказ на граждански права на евреите; членството на България в Международната асоциация за възпоменание на Холокоста, което ни задължава да се противопоставяме на негационизма, проблеми на извънредната трудова повинност на лица от мъжки пол на 18-20 г. възраст, практикувани в периода 1941-1944 г. съгласно ЗЗН; процесите на подмяна на истината за Холокоста, които добиват застрашителни размери в редица държави-членки на Европейския съюз. Българските лагери за робски труд в Брезник и в Неделино. Случаят „Луковмарш“.

На 10.07.2019 г. се проведе заключителното събитие организирано по проект „Връзка между измервания на ФПЧ и здравни индикатори за остра заболеваемост в София“, изпълняван от сдружение „Въздух за Здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве (ФОЗ) - МУ София, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

В Аула Магна на болница "Св. Екатерина" присъстваха кметът на София, Йорданка Фандъкова, заместник-министърът на здравеопазването, Светлана Йорданова, председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, Ирина Йорданова, председателят на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, Малина Едрева, над 130 гости, сред които председателят на Български лекарски съюз, ректорът на Медицински университет София, основателят и заместник-деканът на Факултет обществено здраве, директорът на Националния център по обществено здраве и знализи, управляващият Офиса на СЗО в България, лекари от столични болници и индивидуални практики, представители на неправителствения сектор, на консултантски компании в областта на екологията и здравеопазването, медии.

Г-жа Фандъкова обяви, че качеството на въздуха е най-важният приоритет за нашия град. Развиваме София като зелен и иновативен, сигурен град, а здравето е най-важното. По-доброто качество на въздуха означава по-добро качество на живот, добави кметът на София Йорданка Фандъкова,

Тази година въведохме специален приоритет за тема въздух в проектите, които се финансират по програма „Европа”. Подкрепени са общо три проекта, каза столичният кмет.

Изследванията показват, че проблемът със замърсяването на въздуха се приема от гражданите като ключов за решаване и 70% от хората смятат, че проблемът е решим само с тяхното лично участие. Освен инвестиции решението за качеството на въздуха изисква и прякото участие на всеки от нас, каза също столичния кмет.

Йорданка Фандъкова посочи, че Столичната община изпълнява поредната програма с над 100 мерки и дейности за подобряване на качеството на въздуха. Новата „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026” е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020.

Кметът открои четири направления на работа: първо - осигуряване на информация, второ - модернизацията на градския транспорт, трето - подмяната на старото битово отопление с екологично и четвърто - озеленяване и залесяване.

Изпълнен е пилотен проект в район „Красна поляна“ за доставка и монтаж на 35 бр. филтри за комини за домашни горивни инсталации. С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление в Столична община изпълняваме два проекта, по които ще бъдат подменени отоплителните уреди на 20 000 домакинства с по-екологичен начин на отопление. Столична община изпълнява и проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020) на ЕС. По него ще бъдат монтирани 22 сензорни станции за отчитане на качеството на атмосферния въздух, като те ще предоставят данни в реално време заедно със станциите на ИА „Околна среда”.

По отношение на транспорта – в момента се строи третата линия на метрото, с която ще бъдат намалени на 90 хил. тона годишно вредните емисии във въздуха, през следващата година метрото ще стане 52 км в града; подменен на 90% е автобусният парк, тролейбусният парк, очаква се до края на годината доставката на още 15 електробуси и 13 нови трамваи. Столичната община ще кандидатства и по ОП "Околна среда 2014-2020 г." за доставка на още нови електробуси, тролейбуси, трамваи и станции за зареждането им. Общият размер на средствата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за София е 218 млн. лв.". Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух" е процедурата, по която общината кандидатства. Ще бъдат доставени 30 нови 6-7 метрови електробуса и 22 нови 8-9 метрови електробуса и специализирано оборудване за тях /зарядни станции/ за откриване на нови линии с довозваща функция от спирки на метрото и трамваите. Тяхната обща стойност е 30,3 млн. лв. Другите нови превозни средства за градския транспорт са 30 нови нископодови единични електробуси и 25 нископодови съчленени трамваи, които ще подменят старите мотриси по линии 4 и 18 и ще допълнят мотриси по линия номер 5.

Ежегодно общината изпълнява дейности по озеленяване, възстановяване на паркове и градини и залесяване. Засаждаме над 2000 нови дървета в града и залесяваме около 100 дка общински земи около града.

Страница 1 от 97

Go to top