Софийската лаборатория за иновации бе домакин на дискусия на тема  "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която  се проведе на 26 октомври т .г. Проект „Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от НПО Линкс.
 
Дискусията бе открита от Светлана Ломева - изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София и Теодора Гандова - ръководител на проекта. В разговор за пътната карта се включиха  общинските съветници и членове на Програмния съвет на Програма „Европа“  Mихаела Иванова и Иво Божков, както и Иван Велков -заместник-председател на Столичен общински съвет, зам. -председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика   и Ботьо Ботев – зам.-председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба. Столична община бе първата  в България, която още преди 3 години стартира процес на "отваряне на данни" и въпреки трудностите процесът продължава.
 
Целта на дискусията бе да се обсъди проект за „Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба“. НПО Линкс изготви този документ с няколко възможни варианта за посоките на развитие в движението на данни. Идеята на документа е да подобри процеса за информирано вземане на решения и подобряване на общинските услуги, базиран на данни. Дискусията бе предназначена за всички заинтересовани  от темата  –общински съветници и представители на общинската  администрация, ИТ специалисти, активни граждани и НПО, които имаха възможност да изкажат своите мнения  и предложения как да се развива този процес в бъдеще.
 
Визията на проекта е данните на СО да бъдат разбираеми, документирани и с високо качество, така че да бъдат използваеми, актуални и достъпни за широк кръг от заинтересовани страни. В края на дискусията Теодора Гандова връчи  наградите от конкурса „#Аз обичам данните!“,  предназначен за служители на СО, районните администрации и общинските предприятия.  Наградени бяха  Петко Анчев от „Зелена София“ и Кирил Шукрин от направление „Транспорт“.  
В Портала за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/, СО е отворила следните бази данни от трите направления: Издадени позволителни за сеч 2018 г.; Регистър на разрешенията за таксиметров превоз за 2018 г.; Календар на културните събития на Столична община – 2018 г.; Финансиране проекти по Столична програма „Култура“ за 2018.
 
Проектът на НПО Линкс е вторият от поредицата за отваряне на данни в СО и вече се наблюдава засилен интерес не само от направленията, които са извън обхвата на проекта, но и от районните администрации.  Той бе фокусиран върху  „доставчиците на данни“ - общинската администрация. В резултат на изпълнението  на проекта бе повишен капацитета   за работа с данни, както и мотивирането на млади служители, които имат  умения и желание да оптимизират дейността на общинската администрация с подхода на отворените данни. Разработената „Пътна карта за свободно движение на данни“  предложи два сценария и очерта проблема с липсата на стандарти при публикуването на данни. Всичко това допринася за повишаването на гражданската активност и генерирането на нови икономически дейности. 
 
На 21 октомври т.г. Сдружение „Възраждане-2016“ и район „Възраждане“ представиха резултатите от съвместно реализирания проект „Приложение на модели за обновяване и социализация на примерна сграда и прилежащото й обществено и дворно пространство“, разработен с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2018 г. на Столична община.
 
В представянето участваха Савина Савова - кмет на район „Възраждане“,  арх. Николай Диков – зам.-кмет на района, Дарина Енева – секретар на района,  арх. Свободна Вранчева - ръководител на проекта и председател на Сдружение „Възраждане -2016“, експерти от районната администрация и членове на екипа на арх. Вранчева, представители на партньорската неформална структура – Инициативен комитет „Възраждане – Женски пазар“.
 
Савина Савова приветства присъстващите и благодари на всички участници в проекта за положените усилия и за постигнатите резултати. „Съвместните ни проекти със Сдружение „Възраждане 2016“ засягат една изключително актуална тема за София и за нашия район, а именно съхраняването и възстановяването на сградите - паметници на културата, създаването на условия, съответстващи на съвременните стандарти на живот, като запазваме архитектурата и духа на историческия център на столицата ни. Проектите ни стартираха след подписване на Меморандума за сътрудничество от кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на 3 арондисман на Париж „Маре“ и поредица от проекти и срещи с експерти от Франция и България. В настоящия проект акцент беше изработването на предложения за обновяване на една конкретна сграда, в която собствеността на  СО е 70% и която се нуждае от реставрация и обновяване. Сградата е на ул. „Стефан Стамболов“ 56“. Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова благодари на екипа на Програма „Европа“ и специално на председателя на Програмния съвет Ирина Йорданова за оценката и възможността да се реализира този необходим и актуален за София и район „Възраждане“ проект. В заключение, Савина Савова добави, че съхраняването и възстановяването на сградите - паметници на културата е обща грижа, за която работим активно, но е и основна отговорност на собствениците, която те не бива да забравят.
 
Арх. Свободна Вранчева представи проекта и резултатите от него. „Избраната сграда е в непосредствена близост до Женския пазар, район, който екипът ни изследва задълбочено през 2016 г. и бяха направени сериозни анализи и оценки на възможностите за опазване и оздравяване на сградите в кварталите на една от най-атрактивните части на градския център. В този район е необходимо да се съхрани градската структура на ценните улични ансамбли и силуети, като се подобрят общите качества на застрояването и условията на обитаване и работа.  По време на работата по проекта в реални условия се оцениха още веднъж сериозните проблеми за ангажираността на собствениците за ремонтни и обновителни мероприятия и необходимостта от по-ефективни юридически и финансови предпоставки за тяхното подпомагане.“ Арх. Вранчева сподели за извършените дейности. „Моделът за изследване на сградата беше усъвършенстван като процесът обхвана разработването на отделни фишове – 11 на брой за имота и прилежащото му обществено и дворно пространство, общите елементи на сградата, отделните магазини и апартаменти с техните инфраструктурни мрежи, конструктивни особености и др. Фишовете съдържат оценка на състоянието и предложения за обновяването и опазването, за реставрацията и социализацията на сградата“, каза арх. Свободна Вранчева и представи мерките, предприети от Столична община. 
 
В хода на интересната дискусия, заместник-кметът на район „Възраждане“ арх. Николай Диков сподели, че след реализацията на проекта следва изработване на Задание за ремонт и реставриране на сградата, проектиране и търсене на възможности за финансиране на обновяване.   
 
На 16 септември т. г. беше проведено публично представяне и обсъждане на икономическия профил на квАРТала. Проект „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма „Европа“ 2018 от Институт за пазарна икономика (ИПИ).
 
На събитието присъстваха Николай Стойнев – заместник председател на Столичен общински съвет, Председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Васил Цолов – кмет на район „Оборище” и представители на заинтересованите страни, ангажирани с развитието на един от историческите квартали на София. Основните изводи от проучването и данни за развитието на творческите индустрии в квАРТала бяха представени от Петър Ганев – старши изследовател от ИПИ и ръководител на проекта, Валентин Вълканов – от Алфа Рисърч, както и от представителите на „квАРТал колектив”: арх. Христина Каменова –  Дружество „Архитектурно наследство” и Александра Генова – „Сдружение за градски читални”. 
 
През последните три години в средата на месец септември в София се провежда „квАРТал Фестивал”, който има за цел да представи огромния потенциал и богатото културно наследство на стария еврейски квартал в столицата – един от най-колоритните и интересни райони от близкото минало на София. Фестивалът е на практика витрина на по-общите усилия за развитие на пространството между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Васил Левски” и бул. „Княз Александър Дондуков”, известно като „квАРТала”, и превръщането му в творческия квартал на столицата. 
 
Петър Ганев от ИПИ и Валентин Вълканов от Алфа Рисърч представиха множество данни от полево проучване, целящо да разкрие процесите в квАРТала. Преброяването на обектите показва, че в рамките на квАРТала са откроени малко над 1 000 обекта, като близо 200 са тези, които придават характерния облик на района. 
 
В рамките на изследването на ИПИ и Алфа Рисърч бяха проведени и анкети със собственици и управители на 80 обекта в квАРТала. Анкетите разкриват, че ¾ от анкетираните виждат потенциал в развитието на района като творчески квартал, а бъдещите планове на близо половината (48,2%) от собствениците и управителите на търговски обекти в квАРТала разчитат на това, че районът ще се обособи като творчески квартал на София.
 
На събитието бяха представени бъдещите планове за развитие на квАРТала от страна на „квАРТал колектив”, като бяха обсъдени и основните предизвикателства пред района, в т.ч. опазването на архитектурното наследство, проблемите с инфраструктурата, липсата на достатъчно зелени пространства и др. Общото мнение бе, че въпреки предизвикателствата, квАРТалът привлича все по-голям интерес и има потенциал да се превърне в арт зона и квартал на творческите индустрии. 
 

Страница 1 от 79

Go to top