УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, ВЪЗМОЖНО Е ДА ВЪЗНИКНАТ ТЕХНИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ, ЗА КОЕТО ВИ МОЛИМ ДА НИ ИЗВИНИТE. АКО СКАНИРАНИТЕ ФАЙЛОВЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИКАЧЕНИ, ВИ МОЛИМ ДА ГИ КОМПРЕСИРАТЕ ДО 10MB.  ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПОПЪЛНЕНИЯ В ПОЛЕТАТА ТЕКСТ ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА БРАУЗЪР СЕСИЯТА.

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ 

 

С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОГРАМА "АКСЕЛЕРАТОР СТАРТЪП СОФИЯ" ЗА УСКОРЕН ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ, СТАРТИРАЩИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Информация за предложението

1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА

Моля, опишете поотделно всяка дейност като структурирате описанието както следва:
Дейност 1:
/наименование на дейността/
/описание и обосновка на дейността/
/очаквани продукти/резултати от дейността/

(за всяка дейност се попълва отделно и подробно цялата информация)

Допустимите и недопустими дейности са посочени в Насоките за кандидатстване.

Продължителност на проекта – шест месеца

Моля изтеглете и попълнете Времеви график за изпълнение на дейностите по проекта.

4. ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Моля, опишете екипа пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилага се автобиография на всички участници в екипа на проекта на български език. Опишете други ресурси, с които разполагате и които ще подпомогнат осъществяването на проекта.

Тази информация ще се използва за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проекта за който кандидатствате.

- ръководител на проекта - име и опит в управлението на подобни проекти

- имена на служителите, включени в осъществяването на проекта и техните длъжности

- материално-техническа база

- други ресурси, свързани с проекта (напр. доброволци, асоциирани организации, мрежи, които могат също да допринесат за изпълнението)

 

 

5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Моля, изтеглете и попълнете отделно формата за бюджет, която е налична в ексел формат като запазите заложените формат и формули

6. ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

8. УСТОЙЧИВОСТ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНОСТ

10. ПОДАВАНО ЛИ Е ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК ЗА НЯКОЯ ФАЗА И/ ИЛИ ДЕЙНОСТ НА ТОЗИ ПРОЕКТ

Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:

  • Копие от документ за самоличност на физическите лица-кандидати;
  • Автобиографии на български език на всички членове на предложения екип за управление на проекта;
  • Декларация за достоверност на информацията и доброволно участие в Програмата, съдържаща и номер на банкова сметка на кандидата в лева (бланка);
  • Декларация за покриване на специфични изисквания (бланка);
  • Бюджет (бланка);
  • Времеви график (бланка);
  • Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала" (не се изискват, ако са публично достъпни в ТР или няма нито една приключила финансова година, или ако кандидатът е физическо лице ).

 

На вниманието на всички кандидати: обърнете особено внимание на изискванията за прикачване на посочените документи и материали. Общата големина (размер на файловете в MB) от сбора на всички документи не трябва да надвишава 10 MB. Ако преди прикачане на документите, обемът им е по-голям от горепосочения, моля, използвайте функциите на Adobe Reader, за да компресирате и намалите размера на файловете. В противен случай онлайн формулярът няма да може да бъде изпратен. Пожелаваме успех на всички кандидати!

Go to top