Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Програмния съвет на Програма Европа въз основа протокол на Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения:

Списък с одобрени проекти

Програмният съвет на Програма Европа на заседание, проведено на 16.11.2017г., разгледа и одобри протокол № 3 от 10.11.2017 г. на Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения и го внесе в Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, която взе решение да предложи на СОС за одобряване на проекти за финансиране по Програма Европа за 2018 г., съгласно Приложение № 1, както и за възлагане на доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” и Главен координатор на Програма Европа, да предложи на кмета на Столична община да сключи договори с одобрените кандидати след решение от Столичен общински съвет за реализиране на техните проектни предложения. Договорите да бъдат сключени въз основа актуализирани проектни предложения и бюджети, където е необходимо, съобразени с решението на СОС, като дейностите по изпълнението им започват не по-рано от 1 януари 2018 г. и не по-късно от 1 февруари 2018 г. Бенефициентите следва да осигурят собствено финансиране по всички плащания в периода януари-февруари 2018 г.

Резултати от проверката за административно съответствие и допустимост, приети с Решение на Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програма Европа 2018:

Списък с проекти отговарящи на изискванията за допустимост 

Go to top