Уважаеми кандидати, възможно е да възникнат технически затруднения, за което Ви молим да ни извинитe. Ако сканираните файлове не могат да бъдат прикачени, Ви молим да ги компресирате.

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ

  С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРОГРАМА ЕВРОПА 2018 г.

Информация за предложението

1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА

1.1 Информация за кандидата

    

1.2 Информация за ПАРТНЬОРА (за всеки партньор се попълва отделна форма и се прилага декларация за партньорство)

Моля, избройте партньорите по проекта – допускат се до три партньора, които трябва да отговарят на същите изисквания както към бенефициента

Информация за ПАРТНЬОР 1

Информация за ПАРТНЬОР 2

Информация за ПАРТНЬОР 3

1.3 Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение

Дайте информация относно проектите, реализирани от Вашата организация през последните две години. Попълнете информацията за всеки отделен проект. (Европейски програми/проекти; Оперативни програми; Програми финансирани от СО; Други донорски програми/проекти)
 
Попълнете информацията  за всеки отделен проект съгласно инструкциите в "?". 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1 Цели на проекта 

  2.2 Обосновка

2.4 Екип

 

2.4.1. Екип за организацията и управлението на проекта.


Моля, опишете екипа, пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта, като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилагат се автобиографии на членовете на екипа по проекта.
Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате.

2.5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

(Моля, изтеглете, попълнете и подпечатайте отделно формата за бюджет, която е налична в excel формат и я прикачете с останалите докумeнти в края на формуляра)

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

4. УСТОЙЧИВОСТ

6. Подавано ли е заявление за ФИНАНСИРАНЕ от друг източник за някоя фаза на този проект

Моля изтеглете и попълнете Контролен лист.

Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:

На вниманието на всички кандидати, обърнете особено внимание на изискванията за прикачване на посочените по-долу документи и материали. Общата големина (размер на файловете в MB) от сбора на всички документи не трябва да надвишава 20 MB. Ако преди качване на документите Ви, обемът им е по-голям от горепосочения, моля използвайте функциите на Adobe Reader, за да компресирате и намалите размера на вашите файлове. Пожелаваме успех на всички кандидати.

Go to top