Уважаеми кандидати, възможно е да възникнат технически затруднения, за което Ви молим да ни извинитe. Ако сканираните файлове не могат да бъдат прикачени, Ви молим да ги компресирате до 10MB. Формулярът за кандидатстване не дава възможност за запаметяване на попълнения в полетата текст при изтичане на браузър сесията.

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ

  С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРОГРАМА "ЕВРОПА" 2024 г.

Информация за предложението

1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА

1.1 Информация за кандидата

    

1.2 Информация за ПАРТНЬОРА 

Моля, избройте партньорите по проекта – допускат се до три партньора, които трябва да отговарят на изисквания от Насоките за кандидатстване.

За всеки партньор се попълва отделна форма и се прилага декларация за партньорство

Информация за ПАРТНЬОР 1

Информация за ПАРТНЬОР 2

Информация за ПАРТНЬОР 3

1.3 Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение

Моля, дайте информация относно проектите, реализирани от Вашата организация през последните три години. (Европейски програми/проекти; Оперативни програми; Програми финансирани от СО; Други донорски програми/проекти).
 
Попълнете информацията за всеки отделен проект относно Наименование на проекта; Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта; Период на изпълнение (от месец/година до месец/година); Стойност на проекта; Източник на финансиране; Роля на организацията (водеща или партньор); Постигнати резултати.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1 Цели на проекта 

  2.2 Обосновка

Съответствие на проектното предложение с Втора приоритетна област - Подпомагане на партньорството между гражданското общество и общински структури за въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти:

 

2.4 Екип

 

2.4.1. Екип за организацията и управлението на проекта

Моля, опишете екипа, пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта, като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете кратко и ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилагат се автобиографии на членовете на екипа по проекта.

Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате.

2.5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Моля, изтеглете и попълнете отделно бланката за бюджет, която е налична в ексел формат и я прикачете с останалите докумeнти в края на формуляра.

3. ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4. УСТОЙЧИВОСТ

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

6. ПОДАВАНО ЛИ Е ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ ИЛИ ЗА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ/ФАЗА

Моля, изтеглете и попълнете Контролен лист за проверка преди подаване на проектното предложение. Контролният лист не е част от задължително-изискуемите документи, а е за Ваше улеснение с цел подаване на пълен пакет документи.

Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:

  • удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията на кандидата не по-рано от 6 месеца преди подаване на Формуляра за кандидатстване (удостоверение за актуално състояние не се изисква от кандидатите, които са пререгистрирани по реда на ЗТРРЮЛНЦ);
  • декларация за партньорство, подписана от всеки партньор – до три на брой (бланка) (ако е приложимо);
  • декларация за достоверност на информацията и доброволно участие в Програма „Европа“, съдържаща и номер на банкова сметка в лева (бланка);
  • декларация за покриване на специфични изисквания (бланка);
  • бюджет, подписан електронно в машинночетим формат и excel (бланка);
  • времеви график за изпълнение на дейностите по проекта (бланка);
  • автобиографии на български език на всички членове на предложения екип за управление на проекта;
  • счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено от кандидата с гриф „Вярно с оригинала” (не се изискват, ако са публично достъпни в ТРРЮЛНЦ). Не се изисква за кандидати, регистрирани през 2024 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ, ОБЪРНЕТЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ. ОБЩАТА ГОЛЕМИНА (РАЗМЕР НА ФАЙЛОВЕТЕ В MB) ОТ СБОРА НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА 10 MB. АКО ПРЕДИ КАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ВИ, ОБЕМЪТ ИМ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ, МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФУНКЦИИТЕ НА ADOBE READER, ЗА ДА КОМПРЕСИРАТЕ И НАМАЛИТЕ РАЗМЕРА НА ВАШИТЕ ФАЙЛОВЕ. ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ.

Go to top