Уважаеми кандидати, възможно е да възникнат технически затруднения, за което Ви молим да ни извинитe. Ако сканираните файлове не могат да бъдат прикачени, Ви молим да ги компресирате.

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ 

 

С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОГРАМА "АКСЕЛЕРАТОР СТАРТЪП СОФИЯ" ЗА УСКОРЕН ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ, СТАРТИРАЩИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Информация за предложението

1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА

Моля, опишете поотделно всяка дейност като структурирате описанието както следва:
Дейност 1:
/наименование на дейността/
/описание и обосновка на дейността/
/очаквани продукти/резултати от дейността/

(за всяка дейност се попълва отделно и подробно цялата информация)

Допустимите и недопустими дейности са посочени в Насоките за кандидатстване.

Продължителност на проекта – три месеца

4. ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Моля, опишете екипа пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилага се автобиография на ръководителя на проекта на български език. Опишете други ресурси с които разполагате и които ще подпомогнат осъществяването на проекта.

Тази информация ще се използва за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проекта за който кандидатствате.

5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Моля, изтеглете и попълнете отделно формата за бюджет, която е налична в excel формат като запазите заложените формат и формули

6. ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

8. УСТОЙЧИВОСТ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНОСТ

10. ПОДАВАНО ЛИ Е ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК ЗА НЯКОЯ ФАЗА И/ ИЛИ ДЕЙНОСТ НА ТОЗИ ПРОЕКТ

Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:

  • Копие от документ за самоличност на физическите лица-кандидати;
  • Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията на кандидата не по-рано от 6 (шест) месеца преди подаване на Формуляра за кандидатстване. Удостоверение за актуално състояние не се изисква от кандидатите, които са пререгистрирани по реда на ЗТРРЮЛНЦ;
  • Автобиографии на всички членове на предложения екип за управление на проекта;
  • Декларация за достоверност на информацията и доброволно участие в Програмата, съдържаща и номер на банкова сметка на кандидата в лева (бланка);
  • Декларация за покриване на специфични изисквания (бланка);
  • Форма за бюджет (бланка);
  • Копие от регистрацията по БУЛСТАТ/ ЕИК, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изисква от кандидатите, които са пререгистрирани по ЗТРРЮЛНЦ);
  • Копие от ДДС регистрацията, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (ако е приложимо);
  • Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изискват, ако са публично достъпни в ТРРЮЛНЦ или ако кандидатът е физическо лице или няма нито една приключила финансова година).

 

На вниманието на всички кандидати, обърнете особено внимание на изискванията за прикачване на посочените документи и материали. Общата големина (размер на файловете в MB) от сбора на всички документи не трябва да надвишава 20 MB. Ако преди качване на документите Ви, обемът им е по-голям от горепосочения, моля използвайте функциите на Adobe Reader, за да компресирате и намалите размера на вашите файлове. Пожелаваме успех на всички кандидати.

Go to top