Въпроси и отговори от настоящото и от предишни издания на Програма" Европа"

Център за подкрепа за личностно развитие - кариерно ориентиране и консултиране, бихме ли могли да привлечем като полезен партньор и дали се приема, че са образователна институция?

Отговор:  Да, възможно е, като ще се счете, че Центърът е образователна институция.

Възможно ли е да участваме с проект за обучение на държавни служители, с бенефициент - звено на Столична Община, например Столичният Инспекторат или е в разрез с Програмата?

Отговор:  Да, възможно е, като част от проект по Програма "Европа" 2020. Следва да предоставите писмено съгласие от звеното за тяхното съгласие да се проведе това обучение.

Един от партньорите по проекта е НБУ, респективно Департамент "Публична администрация". Кой трябва да подпише Декларацията за партньорство?

Декларацията за партньорство би трябвало да се подпише от Ректора на НБУ, тъй като той представлява университета, съгласно Закона за висшето образование.

Необходимо ли е удостоверение за актуално състояние на партньора, когато същият е държавно училище?

Не, не е необходимо.

Допустим разход ли е наемането на зала?

Да, допустим разход е.

Един Общински културен институт може ли да бъде партньор по два /и повече/ проекта?

Да, може. В Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2019 няма ограничение за това.

Има ограничение от 20 % за разходите за хонорари.Доколкото разбирам това е за външни експерти.Това ограничение важи ли за възнагражденията на екипа в рамките на проекта? Визирам екипа по работа, а не административния?

Възнагражденията на екипа, работещ по проекта, са част от административните разходи, заложени в бюджета. Съгласно т.4.5. от Насоките за кандидатстване разходите за възнаграждения, свързани с управлението на проекта (например за ръководител и/или координатор, счетоводител, технически секретар - изброените позиции са примерни и не са задължителни), не могат да надвишават 25 % от общия бюджет.

Ще кандидатстваме за финансиране на Научно-практическа конференция на тема: "Управление на спорта по света". Самата конференция е 5 дни. Краткото време на показност може ли да се отчете като слабост на проекта?

Тази година по Програма Европа на СО не съществува Приоритетна област с цел развитие и популяризиране на спорта. За да бъдем максимално полезни, Ви насочваме към друга програма на Столична община - "Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта" - pist.sofia.bg

Пожелаваме успех!

Може ли Музеят за София-бившата минерална баня, който е структура към Столична община да е партньор?

Регионален исторически музей - София е част от общинските културни институти на Столична община и съгласно т.4.2 от Насоките за кандидатстване може да бъде партньор.

Интересува ме дали читалищата са допустими кандидати/партньори по настоящата Програма Европа 2019?

Читалищата не са допустими кандидати/партньори, тъй като не отговарят на т.4.1 от Насоките за кандидатстване, а именно - не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са регистрирани по Закона за народните читалища.

Възможно ли е едно юридическо лице да подаде 2 проектни предложения в две различни приоритетни области на програмата и да бъде финансирано?

Съгласно т.8 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2019, една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програмата.

Партньори по проект могат ли да бъдат фирми-ООД?

Партньори по проекти могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

За повече информация вж. т. 4.2. от Насоките за кандидатстване.

Допустимо ли е автобиографията на член на екипа да бъде на английски език?

Не, не е допустимо.

Необходима ли е предварителна регистрация?

При кандидатстване по Програма Европа 2019 не е необходима предварителна регистрация.

Ако нямам регистрирана фирма, какъв правен статут трябва да въведа?

Съгласно Насоките за кандидатстване право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма Европа имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

- регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

- имат седалище на територията на Столична община

Възможно ли е къща-музей, която е в София с принсипал Министерство на културата да е партньор по Програма Европа 2019?

Къщата - музей не е допустим партньор по Програма Европа, тъй като не отговаря на изискванията за допустимост на партньорите, записани в т. 4.2. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2019.

Столично училище може ли да кандидатства?

Може да кандидатства като партньор, а не като водеща организация.

"Разходите за хонорари не трябва да надвишават 20 % от бюджета". Имате предвид заплащането на външни експерти или и това на членовете на екипа?

Вж. т. 4.5. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2019,  последният параграф. За членовете на екипа има отделно изискване - разходите за възнаграждения не могат да надвишават 25 %.

БНР може ли да кандидатства по Програма Европа 2019 г. ?

БНР не е допустим кандидат по Програма Европа 2019 г., защото общественото радио е бюджетна организация и юридическо лице по смисъла на Закона за радио и телевизия. Вж. т. 4.1. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2019г.

Като допустим разход ли се тълкуват разходи за: режисура и заснемане на рекламен клип, който да се разпространява онлайн, за изготвяне и публикуване на ТВ /радио реклама/, медийни публикации в рамките на Приоритетна област 1 и 3 при надлежна обосновка за

Това са разходи за възнаграждения, което е допустим разход. Важна е обосновката.

Допустимо ли е да бъде включено като партньор дипломатическо представителство, което е без самостоятелна правосубектност, секция на посолство?

Не е допустимо. Необходимо е кандидатите за партньори да бъдат  регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вж. т .4.2. от Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2019.

Въпрос: Интересува ни дали Столична библиотека може да бъде партньор?

Да, може, защото Столична библиотека е част от общинските културни институти на Столична община.

Въпрос: Пиша ви във връзка с програмата и по-точно възрастовата граница на кандидатите и партньорите. Има ли такава?

Няма възрастова граница

Въпрос: Къде може да се намери „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020“?

Отговор: „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020“ е приета с Решение № 138 от 28.01.2016 г. на Столичен общински съвет (вж. т. 5 от дневния ред) на сайта на СОС – www.sofiacouncil.bg

Въпрос: Дали една организация, която кандидатства с нейно проектно предложение може да бъде партньор в едно или повече проектни предложения?

Отговор: Организация, която кандидатства с проектно предложение като водеща по Програма Европа 2019 може да бъде партньор по друг проект. Няма ограничение относно участието на една организация като партньор в други проектни предложения, съгласно Насоките за кандидатстване по Програмата. Партньорството е необходимо, доколкото трябва да се осъществят конкретни дейности от партньора (или партньорите), които трябва да бъдат посочени в т. 2.3. „Подробно описание на дейностите по проекта“ във Формуляра за кандидатстване. При наличие на партньорство е задължително представянето на Декларация за партньорство, подписана от лицето, което представлява партньора и попълване на данни за партньора в т. 1.2. във Формуляра за кандидатстване.

Въпрос: С колко проекта може да кандидатства една организация?

Отговор:  Съгласно т. 8 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2019, една организация може да кандидатства, като водеща, само с едно проектно предложение по Програмата.

Go to top