Въпроси и отговори от настоящото и от предишни издания на Програма" Европа"

Искам да развия масовия спорт за учащи. Подкрепят ли се такива дейности? Административните разходи са 25% +20% програмни разходи + 10 % собствено участие са общо 55%. Къде са другите 45%? Благодаря!

Отговор: Програма „Европа“ финансира само проекти от приоритетните области, утвърдени от Програмния съвет и Столичния общински съвет. С утвърдените за 2021 г. приоритетни области можете да се запознаете на тази страница: http://www.evropa-so.bg/bg/?option=com_content&view=article&id=523

Кандидатът може да използва до 25% от общия бюджет на проекта за разходи за възнаграждения, свързани с управлението на проекта (например за ръководител и/ или координатор, счетоводител, технически секретар – изброените позиции са примерни и не са задължителни). Кандидатът може да използва до 20% от общия бюджет на проекта за разходи за други хонорари (например за външни експерти, консултанти, лектори), ако е приложимо.

Допустими разходи по проекта са разходите за възнаграждения и хонорари на членове на екипа и външни експерти, назначени за осъществяване на проекта, съответстващи на брутното възнаграждение, плюс осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя и другите разходи, свързани с възнаграждението, съгласно националното законодателство; разходи за подготовка и отпечатване на материали; разходи за публикации и информационни събития, кампании, медийно отразяване; наем зали и техника, само ако са свързани с изпълнение на целите и дейностите по проекта; разходи за конференции, семинари, обучения, кръгли маси вкл. кафе паузи; разходи за закупуване на консумативи, в т.ч. канцеларски материали за обслужване на проекта; хонорари на лектори и външни експерти; други разходи, ако са обосновани като необходими за постигане на целите на проекта.

Допустими дейности по проекта могат да бъдат семинари, обучения; дейности по мониторинг на публични политики и застъпничество; изготвяне на анализи; дейности по въвеждане на иновативни практики; изготвяне и публикуване на информационни материали; организиране и провеждане на информационни събития и кампании; изготвяне на идейни проекти; други дейности, свързани с постигане на целите по проекта.

Общият бюджет на проекта се формира като търсеното финансиране от Столична община (в лв.) се събере със собствения финансов принос (в лв.) по проекта. 

Собственият финансов принос по проекта може да бъде между 10 и 20% от общия бюджет на проекта.

Целия пакет документи за кандидатстване можете да откриете на електронната страница на Програма „Европа“ http://www.evropa-so.bg/bg.

Въпросът касае вече отговорени въпроси по процедурата по кандидатстване с проектни предложения по Програма "Европа" 2021, с които можете да се запознаете в подменю "Кандидатствай тук", секция "Отговори".

Моля за пример на допустими разходи в останалите 55% финансиране, след като 20% са за възнаграждения, свързани с управлението на проекта (ръководител и/ или координатор, счетоводител, технически секретар), а 25 % - разходи за други хонорари (външни експер

Отговор: Съгласно т. 4.4. от Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма „Европа“ 2021, допустими финансови разходи са разходите за възнаграждения и хонорари на членове на екипа и външни експерти, назначени за осъществяване на проекта, съответстващи на брутното възнаграждение, плюс осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя и другите разходи, свързани с възнаграждението, съгласно националното законодателство; разходи за подготовка и отпечатване на материали; разходи за публикации и информационни събития, кампании, медийно отразяване; наем зали и техника, само ако са свързани с изпълнение на целите и дейностите по проекта; разходи за конференции, семинари, обучения, кръгли маси вкл. кафе паузи; разходи за закупуване на консумативи, в т.ч. канцеларски материали за обслужване на проекта; хонорари на лектори и външни експерти; други разходи, ако са обосновани като необходими за постигане на целите на проекта.

Какво се разбира под "възнаграждения"? Трудов договор ли?

Отговор: Допустимо е кандидатите да планират във формата на бюджет разходите за членовете на екипа, назначени за осъществяване на проекта, под формата на възнаграждения съответстващи на част от брутното възнаграждение на служителя по трудов договор, плюс съответстващите осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя и другите разходи, свързани с възнаграждението, съгласно националното законодателство.

Допустимо ли е екипът за управление и експертите, ангажирани с дейности по проекта, които са част от структурата на юридическото лица, да бъдат наети на граждански договор?

Отговор: Допустимо е, при условие, че лицата са наети на граждански договор с изрично задание за управление или за изпълнение на конкретна дейност по проекта.

Моля да поясните в бюджета, колона "вид на разхода" какво трябва да пише?

Отговор: Вид на разхода се отнася до това дали разходът е възнаграждение/хонорар или външна услуга, която се отчита с фактура.

Лица, наети на граждански договор влизат ли в Разходи за други хонорари (например за външни експерти, консултанти, лектори), които не трябва да превишават 20% от общия бюджет на проекта?

Отговор: Разходите за възнаграждения, свързани с управлението на проекта (например за ръководител и/ или координатор, счетоводител, технически секретар – изброените позиции са примерни и не са задължителни), не могат да надвишават 25% от общия бюджет на проекта.

Разходите за други хонорари (например за външни експерти, консултанти, лектори), ако е приложимо, не трябва да превишават 20% от общия бюджет на проекта. Това се отнася до заплащане на лица, наети на граждански договор, които допринасят за изпълнение на дейностите по проекта и постигане на целите му.

Също така всяка приоритетна област има описани три или четири подточки с различен фокус. Трябва ли проектът да отговаря на всяка от тях? Или само на една/две от тях?

Отговор: На въпроса е отговорено вече в под-меню „Отговори“. Можете да прочетете отговора към въпрос „Дали полетата с номера 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 са задължителни са попълване? В онлайн формуляра те са отбелязани със звездички, което значи че би трябвало да са задължителни, т.е. всяко проектно предложение следва да съответства и на трите подточки към ПО“.

Във формуляра има въпрос 2.2.4 относно съответствие на проекта спрямо идентифицирани от СО потребности за взаимодействие с гражданския сектор. Къде мога да видя описани тези потребности?

Отговор: Въпросът се отнася до съответствието на проектното предложение със стратегически документи и инициативи на Столична община и Столичен общински съвет.

Може ли Регионално управление на образованието (РУО) гр. София да бъде партньор в проектопредложението, което подготвяме?

Отговор: Не е допустим партньор по Програма „Европа“ 2021.

В т. 2.4 на Формуляра за кандидатстване е указано, че следва да се опишат - "други ресурси, свързани с проекта (напр. доброволци, асоциирани организации, мрежи, които могат също да допринесат за изпълнението)". Как това описание влияе на оценката на капац

Въпрос: В т. 2.4 на Формуляра за кандидатстване е указано, че следва да се опишат - "други ресурси, свързани с проекта (напр. доброволци, асоциирани организации, мрежи, които могат също да допринесат за изпълнението)". Как това описание влияе на оценката на капацитета на новосъздадена организация, след като участието на доброволци, асоциирани партньори и мрежи не се оценява според Методиката за оценка?

Отговор: Оценяването на проектните предложения се осъществява въз основа на критериите в публикуваната Методика за оценка и класиране на проектни предложения по съответната приоритетна област на Програма „Европа“ 2021 г.

Когато кандидатът е новоучредена организация, през последните 7 месеца на 2020, следва ли в секция "1.3.Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение" на Формуляра за кандидатстване, да се попълни опита на партньорите или е ...

Въпрос: Когато кандидатът е новоучредена организация, през последните 7 месеца на 2020, следва ли в секция "1.3.Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение" на Формуляра за кандидатстване, да се попълни опита на партньорите или е валидна информация само за кандидата? В същата секция, могат ли тук да се опишат проектите, реализирани с лични средства на организацията или със средства на дарители.

Отговор: В секция 1.3. „Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение“ се попълва информация относно проектите, реализирани от организацията - кандидат. Попълва се за всеки отделен проект, който може да е бил финансиран от Европейски програми/ проекти, оперативни програми, програми, финансирани от Столична община и/или други донорски програми/ проекти. За всеки отделен проект се попълва: наименование на проекта; предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта; период на изпълнение (от месец/година до месец/година); стойност на проекта; източник на финансиране; роля на организацията (водеща или партньор); постигнати резултати.

Бих искала да помоля за уточнение на един от документите, които трябва да се приложат - "копие от регистрацията по Булстат/ЕИК." Можем ли да разпечатаме този документ от уебсайта на Регистър Булстат и да го заверим с печат и гриф "вярно с оригинала"? Или

Въпрос: Бих искала да помоля за уточнение на един от документите, които трябва да се приложат - "копие от регистрацията по Булстат/ЕИК." Можем ли да разпечатаме този документ от уебсайта на Регистър Булстат и да го заверим с печат и гриф "вярно с оригинала"? Или се изисква документ, който се издава на място в централата на Регистър Булстат?

Отговор: Копие от регистрацията по БУЛСТАТ/ ЕИК, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” не се изисква от кандидатите, които са пререгистрирани по ЗТРРЮЛНЦ. Бихте могли да предоставите заверени по същия начин данните, фигуриращи в актуална справка от интернет сайта на регистъра.

Възможно ли е в прикачената архивирана папка с файлове освен задължителните документи да се добави и допълнителен файл, например презентация за дейностите на нашата организация?

Отговор: В Насоките за кандидатстване с проектни предложения са изброени документите, които трябва да бъдат приложени към Формуляра за кандидатстване. 

В случай на технически пропуск, и непредставяне на някой от придружителните документи, може ли такъв документ да бъде представен след проверката на допустимост на кандидатите от страна на договарящата институция и установяване на подобна липса.

Отговор: Непредставени документи от кандидатите в крайния срок за кандидатстване, както и срокът за тяхното представяне, може да се изискат допълнително от Експертната комисия за оценка и класиране с нейно изрично решение, като тези допълнителни документи не може да допълват по същество проектното предложение.

134.СУ Димчо Дебелянов допустим партньор ли е?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“ 2021.

Допълнителен отговор: Образователна институция - частно средно училище - регистрирано като търговско дружество, може ли да бъде партньор по проекта?

Допълнителен отговор: Училищата, които осъществяват дейност съгласно разпоредбите на закона за предучилищното и училищното образование са допустими партньори по Програма „Европа“ 2021.

Бих искала да попитам дали общинското предприятие "Софияплан" към Столична община (https://sofiaplan.bg/) е допустим партньор за проектно предложение?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“ 2021.

След като целият бюджет се разходва от Бенефициента, значи ли това, че представители на партньорите се наемат като външни експерти, в рамките обща сума до 20% от бюджета на проекта?

Отговор: Кандидатът, в зависимост от целите на проекта и планираните дейности, може да планира и да разходи до 20% от общия бюджет на проектното предложение за хонорари за външни експерти, консултанти, лектори, др. Кандидатът определя лицата, които ще ангажира в рамките на тази сума, като тези лица следва да предоставят услуги, които да допринесат за изпълнението на целите и дейностите по проекта, и тези разходи се планират в част „Програмни разходи по дейности /външни услуги, хонорари и др./“ в бланката на бюджет.

Разходите за възнаграждения, свързани с управлението на проекта не могат да надвишават 25% от общия бюджет на проекта, и тези разходи се планират в част „Административни разходи“ в бланката на бюджет. Кандидатът определя лицата, които ще ангажира за управление на проекта.

Бенефициентът трябва да бъде пряко отговорен за подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, като няма право да възлага управлението на проекта на трета страна. Разходването на средствата по проекта се осъществява от бенефициента.

Как ще се работи след края на пандемията?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма "Европа" 2021, постигането на целите и изпълнението на дейностите на проектите следва да е така планирано, че в случай на налагане от Министверство на здравеопазването и/ или Столична община на различни противоепидемични мерки от тези към момента на кандидатстване, проектите да могат да бъдат изпълнени от бенефициентите.

В пакета на документи за кандидатстване не е приложен образец на автобиография за екипа по проекта. Моля за уточнение кой е приемливият формат в този случай.

Отговор: Автобиографиите на екипа се представят на български език във формат (образец) определен от кандидата.

Във формуляра за кандидатстване накрая пише, че "Моля да имате предвид, че следва да включите изработване на поне един видеоматериал по проекта (за видеоматериал няма да се приемат слайдшоу от снимки или други статични материали)." ...

Въпрос: Във формуляра за кандидатстване накрая пише, че "Моля да имате предвид, че следва да включите изработване на поне един видеоматериал по проекта (за видеоматериал няма да се приемат слайдшоу от снимки или други статични материали)." Това нали се отнася след като направим проекта, да е част от презентацията му и отчитането? Защото при подаване на документите за участие "Всички приложения следва да се архивират в един файл, който не трябва да надвишава 10 МВ." Няма как едно филмче заедно с документите да се вмести в тези мегабайти.

Отговор: Изработването на видеоматериал касае последващото изпълнение на проекта, не кандидатстването с проектно предложение.

Организацията е регистрирана в началото на 2021 г. Екипът, който ще реализира проекта, има голям опит с други проекти. Не можем да представим сч.баланс и ОПР за минал период с кандидатурата. Възможно ли е по тази причина предложение да не бъде разгледано?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, се предоставят счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изискват, ако са публично достъпни). При новорегистрирана организация, не се предоставят тези документи и това не е причина за недопустимост на кандидата и проектното предложение.

Трябва ли организацията ЮЛНЦ да е в обществена полза, за да бъде допусната?

Отговор: Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма „Европа“ имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

- регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- имат седалище на територията на Столична община.

Допустимо ли е общинско предприятие Туризъм за партньор по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“ 2021. 

Столичен инспекторат допустим партньор ли е по Програмата?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“ 2021. 

Дали полетата с номера 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 са задължителни са попълване? В онлайн формуляра те са отбелязани със звездички, което значи че би трябвало да са задължителни, т.е. всяко проектно предложение следва да съответства и на трите подточки към ПО

Отговор: Не е задължително проектното предложение да отговаря на всички под-приоритети на съответната приоритетната област. В полетата на онлайн формуляра за кандидатстване, които касаят различни под-приоритети от тези, които Вашето проектното предложение цели, можете да попълните текст, че проектното предложение се фокусира върху друг под-приоритет на приоритетната област.

Допустимо ли е кандидатът да е фондация?

Отговор: Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма „Европа“ имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания: регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и имат седалище на територията на Столична община. 

Допуска ли се в едно предложение да се засягат теми по различни приоритетни области (не само такива от една област)?

Отговор: Темите, които кандидатът ще засегне в своето проектно предложение зависят изключително от неговата проектна идея. Няма ограничение теми от една приоритетна област да не бъдат засегнати в проектно предложение от друга приоритетна област.

Кандидатите с проектни предложения следва да подават своето проектно предложение по една от обявените приоритетни области. Една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програма „Европа“. Проектното предложение се оценява по Методиката за оценка и класиране на проектни предложения по приоритетната област, по която е подадено. Методиките за оценка и класиране на проектни предложения са публикувани в пакета документи за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021.

Дали програмата допуска съфинансиране на проектните предложения и дали това представлява предимство?

Отговор: Съгласно т. 5 Собствен финансов принос (съфинансиране) от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, е задължително кандидатът да осигури собствено финансиране в размер не по-малко от 10% и не повече от 20% от общия бюджет на проекта, което да бъде посочено в колона „Собствен финансов принос“ от бюджетната бланка, която се изтегля и попълва отделно и е неразделна част от проектното предложение. Процентът на съфинансиране се изчислява като процент от общия бюджет (размер на безвъзмездната сума плюс размер на съфинансирането от кандидата). Собственият финансов принос се отчита с разходо-оправдателни документи по същия начин, както и предоставеното финансиране от Столична община.

Има ли таван на подкрепата за едно проекто предложение в левово или процентно изражение и какъв е той?

Отговор: Съгласно т. 3. Размер на финансирането от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, прогнозното финансиране от Столична община по проект по всяка от приоритетните области на Програма „Европа“ 2021 е 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева).

Изисква ли се съфинансиране и къде този въпрос е разгледан?

Отговор: Да, изисква се. т. 5 Собствен финансов принос (съфинансиране) от Насоките за кандидатстване с проектни предложения разглежда въпроса.

Възможно ли е едно предложение да бъде финансирано по линията на повече от една от приоритетинте области, ако отговаря на това?

Отговор: Кандидатите с проектни предложения подават своето проектно предложение по една от обявените приоритетни области. Една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програма „Европа“. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред сред оценените проектни предложения по съответната приоритетна област, до изчерпване на отпуснатите за съответната приоритетна област средства.

Допуска ли се платена реклама в социални мрежи? Към кой разход спадат?

Отговор: Разходите за публикации и информационни събития, кампании, медийно отразяване са допустими разходи по Програма „Европа“ 2021. Разходът се включва в раздел „Програмни разходи по дейности“ в бланката на бюджет на проекта.

“София - град на младите и активните“- т.3 , т.3.1 и т.3.2 към коя приоритетна област спадат?

Отговор: Стратегическите документи, на основа на която са разработени приоритетните области на Програма „Европа“ 2021 биха могли да се съотнесат по различен начин към различните проектни идеи на кандидатите по различните приоритетни области.

CV се изисква на всеки член ли от НПО?

Отговор: Към проектното предложение се прилагат автобиографиите на всички членове на предложения екип за управление на проекта.

Може ли партньорът да изразходва средства от бюджета на проекта?

Отговор: Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, разходването на средствата по проекта се осъществява от бенефициента. Същото се отчита с надлежни разходо-оправдателни документи, издадени на името на бенефициента. Допълнително, бенефициентът трябва да бъде пряко отговорен за подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, като няма право да възлага управлението на проекта на трета страна.

Областният информационен център допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Възможно е ОИЦ-София град да бъде партньор по проект по Програма "Европа" 2021.

Как се формира общият бюджет на проектното предложение по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Търсеното финансиране от Столична община (лв.) + собствения финансов принос по проекта (лв.) = общ бюджет на проекта (лв.)

НДК допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: НДК не е допустим партньор по Програма „Европа“ 2021, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 4.1 и 4.2 от Насоките за кандидатстане с проектни предложения.

Читалища допустим кандидат/ партньор ли са по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Читалищата не са допустими кандидати/ партньори по Програма „Европа“ 2021, тъй като не отговарят на т. 4.1 и 4.2 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, а именно - не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са регистрирани по Закона за народните читалища.

Столична община допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Столична община е финансираща страна по договора с бенефициента (изпълнителя на проекта) за предоставяне на финансова помощ. Столична община не може да участва като партньор на бенефициента в изпълнението на проекта.

Колко пъти районна администрация може да бъде партньор по различни проекти на различни кандидати?

Отговор: В Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2020 няма ограничение за това.

Допустим разход ли е наем офис, при условие че се самофинансира?

Отговор: Независимо от източника на финансиране, съгласно т. 4.5. от Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2020, недопустими разходи са разходите за издръжка на офис, в т.ч. наем, ток, вода, телефон, отопление, горива.

Има изискване за финансов отчет от предходна година, но организацията е създадена този юли месец и нямаме предходна финансова дейност. Какво следва да се направи в този случай?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, се предоставят счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изискват, ако са публично достъпни в ТРРЮЛНЦ). При новорегистрирана организация, не се предоставят тези документи.

Във формуляра има поле за регистрационен номер. Откъде се получава такъв?

Отговор: Регистрационният номер е за вътрешно ползване, не се попълва от кандидатстващите

Go to top