Въпроси и отговори от настоящото и от предишни издания на Програма" Европа"

Допуска ли се платена реклама в социални мрежи? Към кой разход спадат?

Отговор: Разходите за публикации и информационни събития, кампании, медийно отразяване са допустими разходи по Програма „Европа“ 2021. Разходът се включва в раздел „Програмни разходи по дейности“ в бланката на бюджет на проекта.

“София - град на младите и активните“- т.3 , т.3.1 и т.3.2 към коя приоритетна област спадат?

Отговор: Стратегическите документи, на основа на която са разработени приоритетните области на Програма „Европа“ 2021 биха могли да се съотнесат по различен начин към различните проектни идеи на кандидатите по различните приоритетни области.

CV се изисква на всеки член ли от НПО?

Отговор: Към проектното предложение се прилагат автобиографиите на всички членове на предложения екип за управление на проекта.

Може ли партньорът да изразходва средства от бюджета на проекта?

Отговор: Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, разходването на средствата по проекта се осъществява от бенефициента. Същото се отчита с надлежни разходо-оправдателни документи, издадени на името на бенефициента. Допълнително, бенефициентът трябва да бъде пряко отговорен за подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, като няма право да възлага управлението на проекта на трета страна.

Областният информационен център допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Възможно е ОИЦ-София град да бъде партньор по проект по Програма "Европа" 2021.

Как се формира общият бюджет на проектното предложение по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Търсеното финансиране от Столична община (лв.) + собствения финансов принос по проекта (лв.) = общ бюджет на проекта (лв.)

НДК допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: НДК не е допустим партньор по Програма „Европа“ 2021, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 4.1 и 4.2 от Насоките за кандидатстане с проектни предложения.

Читалища допустим кандидат/ партньор ли са по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Читалищата не са допустими кандидати/ партньори по Програма „Европа“ 2021, тъй като не отговарят на т. 4.1 и 4.2 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, а именно - не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са регистрирани по Закона за народните читалища.

Столична община допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Столична община е финансираща страна по договора с бенефициента (изпълнителя на проекта) за предоставяне на финансова помощ. Столична община не може да участва като партньор на бенефициента в изпълнението на проекта.

Колко пъти районна администрация може да бъде партньор по различни проекти на различни кандидати?

Отговор: В Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2020 няма ограничение за това.

Допустим разход ли е наем офис, при условие че се самофинансира?

Отговор: Независимо от източника на финансиране, съгласно т. 4.5. от Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2020, недопустими разходи са разходите за издръжка на офис, в т.ч. наем, ток, вода, телефон, отопление, горива.

Има изискване за финансов отчет от предходна година, но организацията е създадена този юли месец и нямаме предходна финансова дейност. Какво следва да се направи в този случай?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, се предоставят счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изискват, ако са публично достъпни в ТРРЮЛНЦ). При новорегистрирана организация, не се предоставят тези документи.

Във формуляра има поле за регистрационен номер. Откъде се получава такъв?

Отговор: Регистрационният номер е за вътрешно ползване, не се попълва от кандидатстващите

Моля за разяснение за попълване на бюджетната форма, колони 1,2,3. Таблицата в Exel има ли ограничение за попълване до 9 дейности от Програмните разходи по дейности?

Отговор: В Колона 1 се попълва наименованието на разхода, което следва да е описано така, че да отговаря на описаните дейности във формуляра, а в процеса на отчитане - да отговаря на приложения отчетен документ/и. Пример: "Ръководител на проекта" или "Кафе пауза за обучение на...", "дизайн на наръчник", "отпечатване на брошура" и т.н. В Колона 2 се посочва вида разход: хонорар, външна услуга. В колона 3 се посочва мерната единица на разхода: "час/ден/месец...", "брой", или друго, съответстващо на естеството на разхода. Таблицата няма ограничение в редовете. При извършване на промяна в таблицата от Ваша страна, молим да съблюдавате коректността на формулите за сумиране.

Задължителен ли е печатът?

Отговор: В Насоките за кандидатстване и бланките на документи е упоменато къде да се постави печат на кандидата.

Възможно ли е да участваме с проект за обучение на държавни служители, с бенефициент - звено на Столична Община, например Столичният Инспекторат или е в разрез с Програмата?

Отговор:  Да, възможно е, като част от проект по Програма "Европа" 2020. Следва да предоставите писмено съгласие от звеното за тяхното съгласие да се проведе това обучение.

Необходимо ли е удостоверение за актуално състояние на партньора, когато същият е държавно училище?

Отговор: Не, не е необходимо.

Допустим разход ли е наемането на зала?

Отговор: Да, допустим разход е.

Един Общински културен институт може ли да бъде партньор по два /и повече/ проекта?

Отговор: Да, може. В Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2019 няма ограничение за това.

Интересува ме дали читалищата са допустими кандидати/партньори по настоящата Програма Европа 2019?

Отговор: Читалищата не са допустими кандидати/партньори, тъй като не отговарят на т.4.1 от Насоките за кандидатстване, а именно - не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са регистрирани по Закона за народните читалища.

Възможно ли е едно юридическо лице да подаде 2 проектни предложения в две различни приоритетни области на програмата и да бъде финансирано?

Отговор: Съгласно т.8 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2019, една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програмата.

Допустимо ли е автобиографията на член на екипа да бъде на английски език?

Отговор: Не, не е допустимо.

Необходима ли е предварителна регистрация?

Отговор: При кандидатстване по Програма Европа 2019 не е необходима предварителна регистрация.

Ако нямам регистрирана фирма, какъв правен статут трябва да въведа?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма Европа имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

- регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

- имат седалище на територията на Столична община

Столично училище може ли да кандидатства?

Отговор: Може да кандидатства като партньор, а не като водеща организация.

БНР може ли да кандидатства по Програма Европа 2019 г. ?

Отговор: БНР не е допустим кандидат по Програма Европа 2019 г., защото общественото радио е бюджетна организация и юридическо лице по смисъла на Закона за радио и телевизия. Вж. т. 4.1. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2019г.

Интересува ни дали Столична библиотека може да бъде партньор?

Отговор: Да, може, защото Столична библиотека е част от общинските културни институти на Столична община.

Пиша ви във връзка с програмата и по-точно възрастовата граница на кандидатите и партньорите. Има ли такава?

Отговор: Няма възрастова граница

Дали една организация, която кандидатства с нейно проектно предложение може да бъде партньор в едно или повече проектни предложения?

Отговор: Организация, която кандидатства с проектно предложение като водеща по Програма Европа 2019 може да бъде партньор по друг проект. Няма ограничение относно участието на една организация като партньор в други проектни предложения, съгласно Насоките за кандидатстване по Програмата. Партньорството е необходимо, доколкото трябва да се осъществят конкретни дейности от партньора (или партньорите), които трябва да бъдат посочени в т. 2.3. „Подробно описание на дейностите по проекта“ във Формуляра за кандидатстване. При наличие на партньорство е задължително представянето на Декларация за партньорство, подписана от лицето, което представлява партньора и попълване на данни за партньора в т. 1.2. във Формуляра за кандидатстване.

С колко проекта може да кандидатства една организация?

Отговор:  Съгласно т. 8 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2019, една организация може да кандидатства, като водеща, само с едно проектно предложение по Програмата.

Go to top