YF-01Програма Европа на Столична община, която създадохме преди десет години, се превърна в платформа на взаимодействие между гражданското общество и местната власт. Тя се разви като иновативна програма за гражданско участие в местните политики и в инструмент за прилагане на европейските добри практики в местното самоуправление и в публичния сектор.

   С Програма Европа открихме за първи път в Столична община проектно финансиране за граждански идеи и инициативи. По този начин насърчаваме участието на столичани в работата за града. Неправителствените организации са част от диалога за проектите на София с нови идеи и предложения.

   Успешното осъществяване на Програма Европа е пример за много добро сътрудничество на местната власт с гражданския сектор, академичните среди, бизнеса, творческите предприемачи, представителите на европейските институции в София, културните центрове на страните от Европейския съюз, и това взаимодействие е изключително важно за развитието на нашия град. В партньорството се раждат добрите идеи.

   Нека със съвместни усилия продължаваме да изграждаме София като европейска столица с устойчиво развитие!

   Пожелавам успех на всички Вас, които споделяте тази кауза и работите всекидневно за нейното реализиране!

 

Podpis Fan

Go to top